Historisk arkiv

NIBIO-oppdrag om gjødselregelverket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Regler for bruk av gjødsel er sentralt i jordbruks- og miljøpolitikken. For å stanse, og helst snu, utviklingen med økende nivåer av fosfor i jord og vann, er det nødvendig med strammere fosforgrenser. Slik innstramming vil berøre mange foretak. For et best mulig beslutningsgrunnlag bes NIBIO om supplerende utredninger.

NIBIO leverte våren 2021 en supplerende analyse av konsekvenser og mulige tilpasninger til strammere fosforgrenser foreslått av Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet i 2018.

NIBIOs utredning våren 2021 holdt seg på et relativt grovmasket nivå. Departementene ber derfor NIBIO om å se nærmere på utsiktene av et slikt krav for et representativt utvalg av enkeltforetak. Utredningen skal ta utgangspunkt i Miljødirektoratets forslag om en grense på sikt på 2,1 kg fosfor per dekar per år, med tilstrekkelig overgangstid til at foretakene får mulighet til å tilpasse seg. Ved å se på et utvalg av enkeltforetak, får departementene bedre oversikt over de økonomiske og praktiske konsekvensene for foretakene.