Historisk arkiv

Offentlig høring av endringer i hundeloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet legger nå ut for høring endringer i hundeloven. Høringen er tilgjengelig på regjeringen.no og er åpen for alle.

– Forslaget fremhever forebyggende virkemidler, og det foreslås endringer som skal sikre forutberegnelighet og likebehandling i forvaltningssakene. Det er viktig at lovens innhold blir kjent, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

De viktigste endringene er:

  • Hundeloven skal fremme et trygt hundehold for mennesker og dyr. Endringene i loven skal bidra til å forebygge at skader og ulemper relatert til hundehold oppstår, og gi økt likebehandling og forutsigbarhet.
  • Det foreslås et kompetansekrav som innebærer at hundeholderen skal ha nødvendig kompetanse om hundens behov, naturlige adferd og bruksområde. Hundeholderen skal bruke denne kunnskapen til å forebygge at uheldige situasjoner eller skader oppstår mellom hund, mennesker og dyr.
  • Det er foreslått å tydeliggjøre og styrke politiets handlingsrom til å gripe inn på et tidligere tidspunkt og deretter bruke opptrappende virkemidler.  Det er foreslått nye virkemidler som for eksempel bruk av overtredelsesgebyr og tvangsmulkt.
  • Departementet ønsker å høre hvorvidt en hundeholder skal ha rett til å kreve innhenting av sakkyndig vurdering før politiet fatter vedtak om avlivning, og hvilken kompetanse som i tilfelle skal kreves av de sakkyndige.
  • For avlivning som virkemiddel, foreslås det et konkret og objektivt vurderingsgrunnlag med tydelige begreper for å sikre en mer enhetlig tolkning av vilkårene. Videre foreslås det å tydeliggjøre ved klarere begrepsbruk når det kan gjøres inngrep mot hund, for å avverge at hunden urettmessig jager eller angriper mennesker eller dyr.
  • For å sikre like muligheter uavhengig av hundeholderens økonomisk situasjon, er det foreslått en rimelighetsvurdering av hvor store kostnader som pålegges hundeholderen ved hundens opphold på kennel. Det foreslås videre at staten dekker deler av hundeholderens utgifter til forvaring dersom hundeholderen vinner frem i retten.
  • Departementet ønsker å høre to forslag når det gjelder kommunenes adgang til å fastsette utvidet båndtvang. I det ene alternativet foreslås det at statsforvalteren skal godkjenne noen av forskriftene om lokal båndtvang.

Det er tre måneders høringsfrist. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill på regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2868048/ Høringsuttalelser blir publisert.

Hundehvalper.
Landbruks- og matdepartementet legger nå ut for høring endringer i hundeloven. Foto: Torbjørn Tandberg