Historisk arkiv

Svalbard Globale frøhvelv er en forsikring for verdens matforsyning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

FNs høynivåuke er i gang i New York. På dagsorden står klimautfordringene, koronapandemien og bærekraftig utvikling. Svalbard Globale frøhvelv er et viktig bidrag fra norsk side for å sikre en verdensomspennende matforsyning til kommende generasjoner.

Sikkerhetslager for verdens matplanter

Så langt har 87 genbanker fra 66 land deponert over 1,1 millioner frøprøver i Svalbard Globale frøhvelv. Hensikten med frøhvelvet er å tilby et sikkerhetslager av duplikater av frø som ligger lagret i nasjonale, regionale og internasjonale genbanker over hele verden. Målet er å bevare den genetiske variasjonen innen verdens matplanter, og dermed sikre at mat- og nytteplanter ikke utryddes i lokale eller globale katastrofer som krig, terrorisme og naturkatastrofer. 

Svalbard Globale Frøhvelv
Inngangspartiet til Svalbard Globale Frøhvelv. Foto: Svalbard Global Seed Vault/Riccardo Gangale

Svalbard Globale frøhvelv har kapasitet til å lagre 4,5 millioner ulike frøtyper og kan dermed huse duplikater av alle de unike frøtypene som i dag finnes i de mange genbankene rundt om i verden, i tillegg til nye frøtyper som vil bli samlet inn i fremtiden. Hver eneste frøprøve har potensial for å være til stor nytte for bønder, forskere og foredlere, når de skal produsere mat til en økende befolkning.

FNs Bærekraftsmål

Nasjonalt har Landbruks- og matdepartementet et spesielt oppfølgingsansvar for bærekraftsmål nr 2: Utrydde sult, oppnå mattrygghet og bedre ernæring, og fremme et bærekraftig landbruk. 2030-agendaen og bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. Målene gjelder for alle land og er et veikart for den globale innsatsen for en bærekraftig utvikling. Det genetiske mangfoldets betydning for matsikkerhet er anerkjent av det globale samfunnet ved å være en del av bærekraftsmålet om null sult.

Svalbard Globale frøhvelv er etablert og fullfinansiert av den norske stat. Landbruks- og matdepartement er ansvarlig for frøhvelvet. Departementet samarbeider med Nordisk genressursenter, og Global Crop Diversity Trust om driften, og mottar veiledning fra et eget internasjonalt råd som er opprettet for frøhvelvet. 

Frøene på plass i hvelvet.
Frøene på plass i hvelvet. Foto: Svalbard Global Seed Vault/Riccardo Gangale