Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2019:

Oppdatert nasjonal jordvernstrategi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Regjeringen legger i dag fram en oppdatert jordvernstrategi i statsbudsjettet for 2019, etter anmodning fra Stortinget. Samtidig viser tallene for omdisponeringen av dyrka jord for 2017 at en var nær ved å nå målet på under 4 000 dekar. Dette var den laveste omdisponeringen siden registreringen startet i 1976.

– Det er blitt mer oppmerksomhet knyttet til verdien av jord, og vi ser at stadig flere kommuner tar jordvern på alvor. Omdisponeringstallene er gledelige, og viser at regjeringens tiltak for å nå jordvernmålet som stortinget fastsatte i 2015 er gode nok, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

Den oppdaterte strategien inneholder to nye tiltak:

  1. Regjeringen vil utrede en søknads- eller meldeplikt for å regulere landbruket sin egen nedbygging.
  2. Regjeringen vil utrede et krav om å tinglyse opsjonsavtaler om dyrka og dyrkbar jord.

Regjeringen har vurdert alle forslagene til tiltak i de to representant- forslagene som var bakgrunnen for oppdateringen. For øvrig består strategien av 16 tiltak, som er oppdatert fra foregående strategi.

Jordvern.
Tall fra kommunene (KOSTRA) viser at omdisponeringen av dyrka jord var på 4 025 dekar i 2017. Dette er en nedgang på hele 36 prosent fra 2016. Omdisponeringen er nå på det laveste nivået siden registreringene startet i 1976. Stortinget fastsatte i 2015 et mål om at den årlige omdisponeringen av dyrkajord må være under 4000 dekar. Foto: Erling Fløistad/NIBIO.

Nytt jordvernbrev

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud sendte nylig ut et brev til fylkesmennene for å bidra til å klargjøre jordvern som nasjonal eller vesentlig regional interesse i kommunenes planlegging. Dette brevet er et viktig ledd i oppfølgingen av regjeringens jordvernstrategi.