Historisk arkiv

Jordbruksoppgjøret:

Regjeringen Solberg

Staten tilbyr jordbruket inntektsvekst på 5 prosent

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Staten har i dag lagt fram tilbud i årets jordbruksoppgjør som øker jordbrukets brutto inntektsramme med 1 milliard kroner for 2020. Dette gir en inntektsvekst på 5 prosent. Økningen finansieres i hovedsak med økte bevilgninger over statsbudsjettet på 641 millioner kroner og prisøkninger på samme nivå som i jordbrukets krav med 249 millioner kroner. Prisforslaget vil ha svært beskjeden effekt for prisene i butikkene.I forutsetningene for tilbudet har staten lagt til grunn en bedring av markedsbalansen i sektoren i 2020, tilsvarende et samlet beløp på 250 millioner kroner.

Statens tilbud legger godt til rette for økt produksjon av plantebasert mat som korn, poteter, grønnsaker, bær og frukt. I tillegg dreies landbrukspolitikken ytterligere i en klimavennling retning, små- og mellomstore bruk blir prioritert og tilbudet følger opp Granavolden-plattformens inntektsmål. 

Staten foreslår å iverksette en rekke tiltak for innovasjon og vekst i grøntsektoren, slik Jordbrukets forhandlingsutvalg også tok til orde for i kravet. Tiltakene omfatter blant annet økte investeringstilskudd, tiltak for fornybar energi og teknologi, presisjons­jord­bruk, kompetanse, forskning og utvikling og økt bevilgning til Opplysningskontoret for frukt og grønt. Samtidig er det særlig lagt vekt på å prioritere økte inntektsmuligheter i produksjoner med gode markedsmuligheter, som korn, poteter og frukt- og grøntsektoren. 

Staten styrker grunn­laget for den geografiske produksjons­fordelingen, slik at det grasbaserte husdyrholdet videreføres i distriktene og korn og grønnsaker produseres på arealer som er best egnet for det. Det gjøres både ved å styrke distriktsprofilen i tilskuddene, legge til rette for små og mellomstore bruk og ved å styrke beitetilskuddene.

Jordbruksforhandlingene - statens tilbud 2019
Staten har i dag lagt fram tilbud i årets jordbruksoppgjør som øker jordbrukets brutto inntektsramme med 1 milliard kroner for 2020. Fra venstre: Statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell, forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag Kjersti Hoff. Foto: Landbruks- og matdepartementet.

Dreining i klimavennlig retning

Tilbudet prioriterer miljø- og klimaarbeidet innenfor en økt bevilgningsramme til spesifikke miljø- og klimatiltak på 186 millioner kroner. Tilbudet styrker dreiningen i miljø- og klimavennlig retning. Samlet er bevilgningen til miljø og klimatiltak nå på over 5 milliarder kroner, inkl. areal og kulturlandskapstilskuddene. 

– Med grunnlag i Stortingets føringer og Granavolden-plattformen har staten med dette tilbudet strukket seg langt, særlig gitt redusert handlingsrom i budsjettet. Markeds­balansen for husdyrprodukter er den største utfordringen jordbruket har. Dette tar staten hensyn til i sine forslag, samtidig som vi styrker produksjoner hvor det er rom for vekst, sier statens forhandlingsleder Leif Forsell. 

Bedre velferdsordninger

Satsene i tilskuddet til avløsning ved ferie og fritid økes med 6 prosent. Samtidig forbedres ordningen for avløsning ved sykdom og landbruksvikarordningen. Dette er viktige ordninger for unge som vurderer å gå inn i jordbruket.

Nett-tv Jordbruksoppgjøret – Statens tilbud

Se sendingen her

Se sendingen her