Historisk arkiv

Gratulerer med samefolkets dag!

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Kjære alle sammen, gratulerer så mye med samefolkets dag!

Samefolkets dag er en dag for feiring. Selv om feiringen i år blir annerledes enn vanlig, er det fint – og viktig – at vi også i år markerer denne dagen.

På samefolkets dag markerer vi det første samiske landsmøtet, som ble holdt i Metodistkirken i Trondheim fra 6. – 9. februar 1917. Møtet samlet samer fra hele Norge og Sverige. Den unge, sørsamiske kvinnen Elsa Laula Renberg tok initiativ til møtet. Med sitt mot og sin pågangsvilje satte hun flere viktige samepolitiske saker på dagsorden, og hun jobbet utrettelig for reindriftens rettigheter og rammebetingelser.

Hilsenen fortsetter under bildet.

Det samiske flagget.

I jobben som reindriftsminister møter jeg mange engasjerte og dyktige representanter fra næringen, som står på for at vi i fremtiden også skal ha en bærekraftig og sterk reindriftsnæring. Reindriften er en viktig bærebjelke for samisk kultur, og har stor betydning for økonomi og sysselsetting i mange lokalsamfunn.

Det siste året har vært et spesielt år. Noe av det jeg har savnet mest er flere møter med mennesker ute i næringen. Jeg ser veldig frem til den dagen det igjen er mulig å reise ut og møte reindriftsutøverne der de holder til i sitt daglige virke, ikke minst for å høre og lære enda mer om denne flotte og unike næringen.

Det siste året har vært et spesielt krevende år for reindriftsnæringen. Koronapandemien har gjort hverdagen annerledes og vanskeligere for oss alle. Dette har skapt ekstra utfordringer også for reindriften. Grensekryssing mellom Norge og Sverige er et eksempel på dette. Gjennom kontinuerlig oppfølging av skiftende smittevernstiltak og regler, har vi funnet løsninger for i størst mulig grad avhjelpe næringen.

I tillegg opplevde reindriften vinteren og våren 2020 en alvorlig beitekrise med svært vanskelige beiteforhold. Beitekrisen var dramatisk, og ekstremt krevende for næringen. Jeg er mektig imponert av den innsatsen reineierne la ned og hvordan de stod på i denne svært krevende situasjonen, og det styrket mitt inntrykk av en næring med mange engasjerte og dyktige utøvere. I denne krevende tiden opplevde jeg også et godt og konstruktivt samarbeidet med Norske Reindriftsamers Landsforbund, Sametinget, Statsforvalteren og Landbruksdirektoratet.

Gjennom beitekrisen støttet regjeringen opp om reindriftsnæringen og styrket bl.a. reindriftsavtalen med ekstraordinære bevilgninger på totalt 30 millioner kroner våren 2020. Dette var nødvendig for å sikre dyrevelferden og reduserer tapene. At man fikk uttransportert fôret med helikopter var helt avgjørende for at fôret kom frem og samtidig avlastet helikoptertransporten de hardt prøvede utøverne.

Til tross for iverksatte tiltak for å redusere tap av rein på vinter- og vårbeitene har beitekrisen hatt store konsekvenser for produksjonen, og for reindriftsnæringens økonomi. Kalvetilgangen er betydelig redusert, og slakteuttaket i 2020 er redusert med i underkant av 40 prosent i forhold til 2019.

For å avhjelpe de økonomiske konsekvensene av beitekrisen ble Landbruks- og matdepartementet og NRL nylig enige om en ekstraordinær kompensasjonsordning, som er innenfor de økonomiske rammene og formålet for Reindriftsavtalen 2020/2021. Jeg er svært godt fornøyd med at vi har kommet til enighet om et slikt ekstraordinært krisetilskudd som skal redusere de økonomiske tapene i næringen, og at dette skal iverksettes raskt.

Jeg er opptatt av at vi også fremover skal ha et godt og konstruktivt samarbeid med næringen, og at vi gjennom god dialog fortsetter å føre en politikk som styrker og utvikler reindriftsnæringen på en bærekraftig måte.

På tross av et krevende år, vil jeg også trekke frem noe som er særlig gledelig. Reinkjøttmarkedet er fortsatt i en positiv utvikling. Markedsundersøkelser har avdekket at norske forbrukere ønsker å spise mer reinsdyrkjøtt. Det er særlig forbrukergruppen med høy matinteresse, og som er opptatt av dyrevelferd og sunnhet som ønsker å spise mer reinsdyrkjøtt. Denne gruppen kjennetegnes også av at de ønsker norsk- og lokalprodusert mat og de ønsker å lage retter fra bunnen av.

Det er positivt at norske forbrukere ønsker å spise mer reinsdyrkjøtt. Reinsdyrkjøttet er naturbasert og smakfullt. Samtidig er et måltid basert på reinsdyrkjøtt en historiefortelling, uløselig forbundet med reindriftens kvinner og menn og den samiske kulturen. I den tiden vi nå står i med gitte begrensninger er det viktig at man også kan kose seg litt ekstra. Hva passer vel bedre enn at årets feiring skjer med reinkjøtt på menyen.  

Med dette ønsker jeg dere alle en flott feiring av samefolkets dag!

Lahkoe biejjine – Vuorbbe biejvijn – Lihkku beivviin – Gratulerer med dagen!

Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad
Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad Foto: Torbjørn Tandberg