Historisk arkiv

Mandat for Fjordfiskenemnda

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

§ 1 Formål og virkeområde
Fjordfiskenemnda skal styrke forvaltningen av fjordfiskeriene, særlig med vekt på samisk bruk og denne brukens betydning for samiske lokalsamfunn. Virkeområdet er Nordland fylke og Troms og Finnmark fylke.

§ 2 Sammensetning og oppnevning
Fjordfiskenemnda skal være sammensatt av seks medlemmer med personlige varamedlemmer. Sametinget oppnevner tre medlemmer, Nordland fylkeskommune oppnevner ett medlem og Troms og Finnmark fylkeskommune oppnevner to medlemmer, ett medlem fra Troms og ett medlem fra Finnmark.

Ved oppnevning av medlemmer til nemnda skal det legges vekt på kunnskap om kyst- og fjordfiske og samfunnserfaring. Blant medlemmene skal det være aktive kyst- og fjordfiskere. Sametingets og fylkeskommunenes oppnevninger skjer etter samråd med hverandre.

Fjordfiskenemndas medlemmer og varamedlemmer oppnevnes for inntil to år av gangen. Nemnda velger selv leder. Ved stemmelikhet, skal de to foreslåtte kandidatene sitte et år hver, med loddtrekning om hvem som sitter første år.

§ 3 Oppgaver
Fjordfiskenemnda skal

a) Vurdere situasjonen og utviklingen for det lokale kystfisket, med særlig vekt på samisk bruk, og fremme forslag om målrettede lokalt tilpassede tiltak som kan bidra til å styrke kystsamfunn og samiske lokalsamfunn. Tiltakene kan omfatte tema som rammebetingelser, rekruttering, mottaksstasjoner og andre infrastrukturtiltak.

b) Innhente vitenskapelig og lokal og tradisjonell kunnskap om viktige gyte- og oppvekstområder for bestander som høstes kystnært og i fjordene, og vurdere hvilke reguleringstiltak, herunder redskapsbruk, som sikrer en bærekraftig høsting og tilrettelegger for lokal utnyttelse av ressursene.

c) Vurdere plassering av de fjordlinjer som angir hvor det er forbudt å fiske for fartøy over 15 meter, samt hvilke unntak som er hensiktsmessige.

d) Vurdere det årlige behovet for tilleggskvantum av torsk i åpen gruppe, og hvordan dette best kan fordeles for å styrke det lokale fjordfisket, med vesentlig vekt på samisk bruk og denne brukens betydning for samiske lokalsamfunn.

e) Vurdere hvilke kommuner eller områder som bør inngå i de særlige regler for rett til å fiske etter deltakerloven § 21 tredje ledd, bestemmelsene i manntallsforskriften som har særlige regler for samiske områder og tilleggskvantumet for torsk, etter havressursloven § 11 sjette ledd.


§ 4 Organisering av arbeidet
Fjordfiskenemnda organiserer selv sitt arbeid. Fjordfiskenemnda kan delta på Fiskeridirektoratets reguleringsmøter.

Fiskeridirektoratets regionkontor i Finnmark har sekretariatsfunksjon for Fjordfiskenemnda, herunder saksforberedelse og innkalling til møter.