Historisk arkiv

Nyheter

Nye Russland-tiltak for norsk sjømat

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen åpner for at oppdrettsnæringen kan la fisken stå noe lenger i sjøen for å avhjelpe den vanskelige markedssituasjonen som følge av Russlands importforbud. Samtidig utvides adgangen til å flytte deler av sildekvotene over til 2015.

Regjeringen åpner for at oppdrettsnæringen kan la fisken stå noe lenger i sjøen for å avhjelpe den vanskelige markedssituasjonen som følge av Russlands importforbud. Samtidig utvides adgangen til å flytte deler av sildekvotene over til 2015.

- Russland har de siste årene vært Norges viktigste eksportmarked for sjømat.  Med disse tiltakene gir vi næringen tid til å skaffe seg nye kunder, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker. 

Følgende tiltak er iverksatt:

Laks: Maksimal tillatt biomasse på konsesjonsnivå økes midlertidig med 6 prosent til og med 31.mars

Ørret: Maksimal tillatt biomasse på konsesjonsnivå økes midlertidig med 20 prosent til og med 31. mars

Sild: Ordningen med fleksibilitet til å overføre ufisket kvote av norsk vårgytende sild fra 2014 til 2015 utvides til 20 prosent av fartøyskvoten.

Kravene til miljø, fiskehelse og fiskevelferd for oppdrettsnæringen ligger fast. Oppdretter må holde seg til reglene for tetthet og antall fisk i hver merd og grensene for lus må overholdes. Mattilsynet er bedt om å sikre en rask oppfølging av lusetellingene og iverksette tiltak når det er nødvendig, for eksempel pålegg om behandling eller forsert utslakting. 


- Det er avgjørende at vi ikke går på akkord med gjeldende miljøregelverk. Det vil kunne slå tilbake på næringen, sier fiskeriministeren.

Nærings- og fiskeridepartementet har siden importstansen ble innført 7. august hatt tett kontakt med næringsorganisasjonene for å drøfte tiltak som kan avhjelpe situasjonen. Tiltakene som nå iverksettes er kommet til etter tett dialog med sjømatnæringen.
 
- Næringen har kommet med konstruktive forslag som har gjort det mulig for regjeringen å handle raskt, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Tiltakene som nå iverksettes kommer i tillegg til tiltakene som ble presentert 14. august.

------------------------------------------------------

Beregning av ny total-MTB for aktører som har både laks og ørret

For å beregne ny total-MTB for aktører som har både laks og ørret tas det utgangspunkt i innrapporterte tall per 31. juli 2014. Eksempelvis kan forholdet mellom laks og ørret for en oppdretter være 25 prosent ørret og 75 prosent laks.

Det regnes deretter ut en ny total-MTB slik:

    780 tonn*0,25*1,20=234

+ 780 tonn*0,75*1,06 = 620,1 tonn.

Ny total-MTB for en tillatelse blir: 854,1 tonn