Historisk arkiv

Flere skip under norsk flagg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Fra 1. januar 2016 får skip i norsk internasjonalt skipsregister (NIS) gå mellom norske havner som en del av en europeisk rute.

FInansminister Siv Jensen og næringsminister Monica Mæland på lansering av maritim strategi.
Finansminister Siv Jensen (Frp) og næringsminister Monica Mæland (H) på lanseringen av maritim strategi i vår. Foto: NFD/Trond Viken

- Jeg håper endringen bidrar til at skip registreres i NIS fremfor utenlandske registre. Regjeringen legger til rette for at flere skip kan ha norsk flagg. Dette er viktig for at vi også i fremtiden kan ha en stor norsk flåte og for å sikre arbeidsplasser og vår maritime kompetanse, sier næringsminister Monica Mæland.

Fra 1. januar kan NIS-skip drive kystfart mellom norske havner som en del av en europeisk rute. Endringen er en oppfølging av regjeringens maritime strategi, som ble lagt frem i vår.

Norge er en av verdens største sjøfartsnasjoner. Den maritime næringen skaper verdier for om lag 175 milliarder kroner, og gir arbeid til 112 000 mennesker.

Samtidig seiler færre skip med norsk flagg. I maritim strategi åpner regjeringen opp for at flere skip kan være registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS).

Dette er i tråd med Fartsområdeutvalgets rapport. Utvalget foreslo oppmykninger i reglene for NIS-skip i kystfart, offshore konstruksjonsskip og utenriksferger. En viktig forutsetning var at dagens tilskuddsordning for sjøfolk ble utvidet.

- Jeg har hatt en god dialog med partene i utvalget, sier Mæland.

Endringene i tilskuddsordningen må godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan (ESA). Prosessen er godt i gang, og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) følger saken aktivt opp.

- Sjøfartsdirektoratet har jobbet målrettet de siste årene for å øke antall skip i NIS. Vi ser regelendringen som et positivt virkemiddel som allerede har hatt effekt. Flere rederier har varslet oss om at de vil flagge inn skip når de nye reglene trer i kraft, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Oppmykingen i fartsområde for utenriksferger og konstruksjonsskip på norsk sokkel vil trolig skje innen 1. mars 2016, eller så snart ESA har konkludert.

Pressebilder av Mæland og skip kan du hente på NFDs Flickr-side

NIS- og NOR-skip

  • Norge har to skipsregistre: Norsk ordinært skipsregister (NOR) og norsk Internasjonalt skipsregister (NIS).
  • Det såkalte fartsområdet for NIS-skip er begrenset. De kan ikke ta last eller passasjerer mellom norske havner, operere på norsk sokkel eller i fast rute med passasjerer mellom Norge og utlandet.
  • Skip i utenlandske registre har ikke fartsområdebegrensninger i norske farvann.
  • En stadig større andel av norsk kystfart skjer med skip under fremmed flagg.
  • Fartsområdeutvalget har sett på reglene som begrenser fartsområdene for NIS-skip.

Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk

  • Det norske lønnsnivå, skatter og sosiale avgifter for sjøfolk er høyere enn det som råder internasjonalt. For å kompensere for dette, er det innført en tilskuddsordning for sysselsetting av sjøfolk.
  • Formålet er å legge til rette for maritim virksomhet, og å sikre norsk maritim kompetanse og rekruttering av norske sjøfolk. Ordningen skal også bidra til at norske rederier får konkurransedyktige vilkår i forhold til vilkårene i andre land.
  • Rederiene mottar refusjon tilsvarende innbetalt inntektsskatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift for mannskap på skip, opptil 202 000 kr per år per tilskuddsberettiget arbeidstaker.
  • Ordningen er godkjent av EFTAs overvåkningsorgan ESA og i tråd med statsstøtteretningslinjer for maritim transport.

Her kan du laste ned regjeringens maritime strategi Maritime muligheter – blå vekst for grønn fremtid.