Historisk arkiv

Nyheter

Nasjonal bioøkonomistrategi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en nasjonal bioøkonomistrategi. Næringsminister Monica Mæland, fiskeriminister Elisabeth Aspaker og landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har ansvaret for utarbeidelsen.

En nasjonal bioøkonomistrategi vil være et viktig tiltak for å legge til rette for nye og innovative næringer som kan styrke grønn konkurransekraft og gjøre norsk økonomi mindre sårbar for svingninger i petroleumssektoren.

Bioøkonomien handler om omdannelse av biomasse til energi, mat, fôr, materialer, kjemikalier, fiber- og andre industriprodukter. Begrepet omfatter bl.a. skogbruk, jordbruk, fiskeri og havbruk, samt næringsvirksomhet knyttet til bærekraftig høsting og videreforedling av biomasse fra disse næringene. Det er mulig å øke bruken av bioprodukter til erstatning for mer ressurskrevende eller oljebaserte produkter. Samtidig gir forskning nye muligheter for mer bærekraftig, effektiv og lønnsom produksjon og bruk av bioråvarer (som tremasse, halm, tang og tare, husdyrgjødsel, biprodukter fra slakteri- og fiskeforedling osv). OECD vurderer verdiskapingspotensialet knyttet til bioøkonomien som stort. Norge har naturressurser og en kompetansebase som er godt egnet til å utnytte dette potensialet, og gjennom en målrettet og koordinert innsats kan Norge være en viktig bidragsyter i utvikling av bioøkonomien.

– Den nye strategien skal bidra til næringsutvikling og et grønt skifte. Norge trenger mer effektiv, lønnsom og bærekraftig bruk av bioråvarer. Vi må utvikle nye produkter, som er mindre ressurskrevende og mer miljøvennlige, sier næringsminister Monica Mæland.

– Skal regjeringens ambisjon om vekst i oppdrettsnæringen realiseres må vi utvikle nye bærekraftige fôrråstoffer til erstatning for dagens soya, her er det gode muligheter både innen tre og mikroalger, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

– Dette handler om å utnytte våre ressurser på en optimal måte. Dette handler om å skape nye arbeidsplasser. En satsing på bioøkonomien er viktig for fornyelse og effektivisering i primærnæringene. Derfor må vi legge til rette for videreutvikling av biobasert industri. SKOG 22- rapporten er et godt og gjennomarbeidet innspill fra verdikjeden for skog, og er et viktig innspill til i Regjeringens arbeid med en bioøkonomistrategi, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Bioøkonomistrategien skal utvikles i et samarbeid mellom alle berørte departementer. Virkemiddelaktører, næringsliv, organisasjoner og kunnskapsmiljøer vil også trekkes med i arbeidet. Strategien skal etter planen ferdigstilles i løpet av 2015.

 

Fakta om Cambi

Cambi er en miljøteknologibedrift som ble etablert i 1989. De har i over 20 år utviklet teknologi for å gjøre biologisk nedbrytbart materiale om til fornybar energi. De har utviklet en egen teknologi som gjør det enklere å få mer energi ut av avfall som kloakkslam og matavfall (=biomasse). Cambi har gjennom FoU etablert seg som en global verdensledende aktør på forbehandling av kloakkslam som råstoff til biogassproduksjon, og som leverandør av anlegg. De leverer og drifter anlegg som produserer biogass fra kloakkslam, industrislam og matavfall (=bioenergiløsninger). Disse anleggene gir vesentlig mer biogass enn tradisjonelle anlegg. De har en internasjonal markedsandel på over 90 prosent innenfor sin nisje. Cambi har 80 sysselsatte ved hovedkontoret i Asker og har datterselskaper i Danmark, England, USA, Kina og Norge. De omsetter for 3-400 millioner kroner i året. 

Fakta om FMC BioPolymer

FMC BioPolymer AS er en del av FMC Corporation, et amerikansk selskap som er ledende innenfor flere kjemiske områder, men en omsetning på ca 2 mrd. US$ og 6000 ansatte. Den norske delen av firmaet, FMC BioPolymer AS produserer, markedsfører og selger alginat (salter) og alginsyre globalt. Det produserte alginatet blir utvunnet av brun stortare som hovedsakelig høstes langs norskekysten. Produktet benyttes i matvarer og dyrefór, til farmasøytiske og kosmetiske anvendelser, samt industrielle applikasjoner. I tillegg til alginat foredles karragenan (naturlig geleringsmiddel) fra en ekstraktfabrikk i Danmark. FMC BioPolymer AS har idag ca. 200 ansatte i Norge og en årlig omsetning på rundt 1,1 mrd. kroner. Hovedfabrikken ligger i Haugesund, mens en blande- og standardiseringsfabrikk samt hovedkontoret med forsknings- og utviklingsavdeling ligger i Drammen. NovaMatrix er en avdeling i Oslo under selskapet og som forsker på og produserer ultrarene alginater og chitosaner (sukkerstoff med en rekke ulike anvendelser).

 

Fakta om Kebony

Kebony AS er et norsk selskap som har utviklet en patentert metode som gjør det mulig å benytte planteavfall fra jordbruket i impregneringsvæske for trevirke. Metoden gjør nordisk tre like robust som tropiske tresorter uten bruk av miljø- og helseskadelige midler. Kebonys trevirke blir benyttet i alt fra fasader, båtdekk og terrasser, til storstilte prosjekter som Kragerø SPA & Resort og Farris Bad, og rene designprosjekter som paviljonggruppen Kreod i London. Selskapet har mottatt en rekke priser for sin virksomhet. Kebony har ca. 60 ansatte og en årlig omsetning på i overkant av 100 mill. kroner. Hovedkontoret ligger i Oslo, mens produksjonsfasilitetene ligger i Skien. Selskapet har også datterselskap i Norge, Sverige og Danmark.