Historisk arkiv

Nyheter

AT Skogs oppkjøp av NEG Skog stoppes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet er enig med Konkurransetilsynet i at AT Skogs oppkjøp av NEG Skog skal forbys.

Departementet har i dag gjort følgende vedtak: "Konkurransetilsynets vedtak om å forby foretakssammenslutningen mellom AT Skog SA og NEG Skog AS opprettholdes."

Vedtaket er gjort med hjemmel i konkurranseloven § 16 som sier at det skal gripes inn mot foretakssammenslutninger som "vil føre til eller forsterke en vesentlig begrensning av konkurransen i strid med lovens formål". Den 1. juli 2016 trådte endringer i konkurranseloven i kraft, herunder endringer i fusjonskontrollen. På grunn av overgangsbestemmelsene behandles denne fusjonen etter reglene som gjaldt før 1. juni 2016.

De relevante produktmarkedene er markedene for henholdsvis salg av sagtømmer og massevirke til industri og handelsbedrifter. Departementet mener det er riktig i denne saken å ta utgangspunkt i kundenes lokalisering. På grunn av de betydelige transportkostnadene knyttet til frakt av tømmer og manglende importmuligheter har de relevante markedene en lokal utstrekning, nærmere bestemt til Agderfylkene.

Departementet mener ervervet vil føre til en vesentlig begrensning av konkurransen i de relevante markedene. Begrenset konkurranse gir skadevirkninger for kundene gjennom økte priser og dårligere kvalitet enn om konkurransen er effektiv.

Oppkjøpet innebærer at AT Skog kjøper opp sin nærmeste konkurrent i Agderfylkene, og kundene ville hatt få eller ingen alternative leverandører dersom oppkjøpet ble godkjent. Departementet mener også at det ikke er sannsynlig at nye aktører, andre aktører i verdikjeden eller tømmeromsettere i andre geografiske områder effektivt og tidsnært vil etablere seg i Agderfylkene.

Departementet finner at oppkjøpe kan medføre enkelte samfunnsøkonomiske effektivitetsgevinster, herunder besparelser knyttet til kvalitetssystemer og ledelseskapasitet. Departementet konkluderer likevel med at gevinstene ikke er store nok til å oppveie de samfunnsøkonomiske kostnadene ved begrenset konkurranse.

Kort om partene:

AT Skog SA er et skogsamvirke eid av 7300 andelseiere i Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark.  AT skog har sitt hovedkontor i Skien og hadde i 2015 51 årsverk. Selskapet opererer i ulike deler og markeder i verdikjeden for skog, hvorav hovedvirksomheten er kjøp og salg av sagtømmer og massevirke. De utfører også driftsoppgaver for skogeierne, herunder hogst, tynning, planting og markberedning. Videre tilbys også tjenester innen skogbruksplanlegging. AT Skog hadde i 2015 en omsetning på omtrent 618 mill. kroner.

NEG Skog AS ble etablert i 2007 og er et heleid datterselskap av NEG AS. Hovedkontoret til NEG Skog er lokalisert i Kristiansand. Selskapet har tre faste ansatte i tillegg til et varierende antall sesongansatte. NEG Skog utfører alle tradisjonelle skogbrukstjenester så som tynning, planting, miljøregistrering, uttak av skogsvirke til bioenergi, hogst / sluttavvirkning, kjøp av tømmer. Omsetningen i 2015 var i underkant av 98 mill. kr. 

Konkurransemyndighetenes saksbehandling:

24. november 2015 – Konkurransetilsynet mottar melding om AT Skogs oppkjøp av NEG Skog

3. mars 2016 – tilsynet sender partene varsel om at det var aktuelt å stanse oppkjøpet

19. april 2016 – Konkurransetilsynet vedtar å stanse oppkjøpet.

3. mai 2016 – AT Skog påklagde Konkurransetilsynets vedtak

27. mai 2016 – Konkurransetilsynet oversendte klagen til Nærings- og fiskeridepartementet

19. august 2016 – Departementet vedtar å opprettholde Konkurransetilsynets vedtak om å gripe inn mot AT Skogs oppkjøp av NEG Skog