Historisk arkiv

Nytt arbeidsutvalg:

Nyheter
Nytt arbeidsutvalg:

Vil bedre konkurransen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Offentlige og private aktører konkurrerer stadig oftere i samme marked. Nå setter regjeringen ned en arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak som kan styrke konkurransen.

-Regjeringen er opptatt av at det skal være like konkurransevilkår for private og offentlige aktører når de er i samme marked. Når konkurransevilkårene er ulike, kan det føre til at gode og effektive bedrifter presses ut av markedet, sier næringsminister Monica Mæland.

Når det offentlige tilbyr tjenester i konkurranse med private aktører, kan de ha enkelte  fordeler. Det kan for eksempel være gunstige skatteregler, garantier, finansieringsmuligheter eller kryssubsidiering.

Fordelene kan gi en konkurransevridning, noe som kan presse private aktører ut av markedet.

Regjeringen har derfor bestemt at det skal settes ned en ekstern arbeidsgruppe som skal utrede og vurdere konkurranseforholdene mellom offentlig og privat virksomhet.

Mandatet for arbeidsgruppen finner du her.

Både Produktivitetskommisjonen og Eftas overvåkingsorgan ESA påpeker at konkurransen bør skje på like vilkår.

Arbeidsgruppen skal vurdere tiltak for å sikre like konkurransevilkår mellom offentlig og privat virksomhet. Samtidig er det viktig å sikre at det offentlige er i stand til å løse sine oppgaver på en god og effektiv måte. Regjeringen er opptatt av at mulige tiltak tar høyde for at staten, fylkeskommuner, kommuner, regionale helseforetak og helseforetak fortsatt skal kunne oppfylle det offentlige samfunnsoppdraget de har. Gruppen må i sin vurdering av tiltak også ta hensyn til kommunalt selvstyre i organiseringen av kommunale tjenester.

Arbeidsgruppen skal ledes av professor Erling Hjelmeng ved Universitetet i Oslo (UiO). Øvrige medlemmer er:

Nils-Henrik von der Fehr (professor, UiO)

Trond Bjørnenak (professor, Norges Handelshøyskole)

Elin Halvorsen (forsker, SSB)

Miriam Schei (kommuneadvokat, Sandefjord)

Malgorzata Cyndecka (postdoktor, Universitetet i Bergen)

I tillegg kommer representanter fra organisasjonene KS, LO, NHO, Virke og Spekter.