Historisk arkiv

Ny klageordning i konkurransesaker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Fra 1. april skal alle klager på Konkurransetilsynets vedtak behandles av en uavhengig klagenemnd. Den nye nemnda skal sikre bedriftenes rettssikkerhet og bidra til en mer politisk uavhengig håndheving av konkurranseloven.

-Etablering av en ny klageordning vil bidra til likebehandling i konkurransesaker. Når vi nå opphever mulighetene for politisk omkamp i konkurransesaker, styrker vi også Konkurransetilsynets rolle som håndhevingsorgan, sier næringsminister Monica Mæland.

Etter dagens ordning er Nærings- og fiskeridepartementet klageorgan for Konkurransetilsynets vedtak. Vedtak om overtredelsesgebyr behandles direkte for domstolene.

Endringen innebærer at alle klager på Konkurransetilsynets vedtak etter konkurranseloven skal behandles av en ny Konkurranseklagenemnd, som er under etablering. I tillegg oppheves adgangen til politisk overprøving av Konkurransetilsynets vedtak.

Kongen i statsråd har besluttet at endringene i konkurranseloven om ny klageordning skal tre i kraft 1. april 2017. Klageordningen blir gjeldende for vedtak fattet etter ikrafttredelsen.