Historisk arkiv

Ny langsiktig utbytteforventning for Statkraft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen vil legge opp til en ny langsiktig utbytteforventning for Statkraft.

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2017 foreslår regjeringen en todelt utbyttemodell for selskapet.

- Basert på innspill fra selskapet, legges det også opp til enkelte endringer i beregningen av utbyttegrunnlaget. Dette vil bidra til en bedre sammenheng mellom Statkrafts kontantstrøm og utbyttet til staten, og at selskapet vil kunne beholde noe mer kapital til investeringer, sier Mæland

Utbytteforventingen til den norske vannkraftvirksomheten videreføres på 85 prosent av resultatet. Forventningen til øvrig virksomhet settes ned fra 85 prosent til 25 prosent.

 - Denne modellen vil bidra til at avkastningen fra norske vannkraftressurser kommer fellesskapet til gode. Samtidig vil den gi Statkraft muligheter for videre vekst i den øvrige virksomheten. Utbyttet fra selskapet vil også bli mer stabilt, sier næringsminister Monica Mæland.

Statkrafts investeringsevne fremover vil blant annet avhenge av hvordan selskapets inntjening fra både norsk vannkraft og øvrig virksomhet vil utvikle seg.

-Forventningsmessig vil statens nye langsiktige utbytteforventning gi selskapet noe mer investeringskapasitet over kommende femårsperiode, avslutter næringsministeren.

 

Nærmere omtale av saken fremgår i Prop. 129 S (2016-2017) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2017.