Historisk arkiv

Endringer i lover og forskrifter fra 1.1.2019 fra Nærings- og fiskeridepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Her er en oversikt over regelendringer fra 1. januar 2019 på Nærings- og fiskeridepartementets ansvarsområde.

Ny forskrift om saksbehandlingen i Konkurranseklagenemnda
Konkurranseklagenemnda behandler alle klager over Konkurransetilsynets vedtak etter konkurranseloven, og forskriften utfyller reglene i konkurranseloven kapitel 8 om Konkurranseklagenemnda. Forskriften gir nærmere regler for saksbehandlingen for nemnda i saker om blant annet inngrep mot foretakssammenslutninger og overtredelsesgebyr for brudd på forbudene i konkurranseloven.

Forskriften gir nærmere regler for hva en klage skal inneholde, om skriftlig og muntlig saksbehandling for nemnda, møteoffentlighet m.m.


Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) omdannes til et statlig aksjeselskap.

Endringer i aksjeloven:

 • Det blir enklere og billigere å avvikle aksjeselskaper
  Fra 1. januar 2019 trenger ikke aksjeselskaper som har fravalgt revisjon av årsregnskapet, lenger å revidere avviklingsregnskapet. Fra 1. mars 2019 fjernes også kravene til at slike aksjeselskaper må revidere avviklingsbalansen, fortegnelsen og sluttoppgjøret.

 • Sittende styre skal stå for avviklingen
  Innspill fra næringslivet tyder på at det er vanlig praksis å velge det sittende styret som avviklingsstyre. Fra 1. mars 2019 skal ansvaret for å avvikle aksjeselskaper høre under styret. Endringen innebærer å fjerne avviklingsstyret som eget selskapsorgan. Samme endring vil også gjelde for allmennaksjeselskaper.

 • Forenklinger i vedtektene
  I dag må aksjeselskaper angi forretningskommunen i vedtektene. Dette kravet fjernes fra 1. mars 2019. Endringen er en vesentlig forenkling blant annet ved oppdateringer etter kommunesammenslåinger. Hensynet til å finne frem til selskapet er ivaretatt gjennom plikten til å registrere selskapets adresse i Foretaksregisteret.

 • Endringer i reglene om mellombalanser (trer i kraft senere)
  Stortinget har også vedtatt en rekke endringer i aksjelovens og allmennaksjelovens regler om mellombalanser. Endringene omfatter:
  • Aksjeselskaper som har fravalgt revisjon av årsregnskapet skal slippe å måtte revidere mellombalanser som benyttes som grunnlag for utdeling av ekstraordinært utbytte og andre disposisjoner.
  • Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper skal sende mellombalanser til Regnskapsregisteret. Mellombalansene vil da bli offentlig tilgjengelig informasjon på samme måte som årsregnskap.

Det må gjøres tekniske tilpasninger i Regnskapsregisteret og Foretaksregisteret før disse endringene kan tre i kraft. Det må også fastsettes forskriftsbestemmelser med regler om blant annet innsending til Regnskapsregisteret og om innsyn i mellombalansene.

Nærings- og fiskeridepartementet vil sende utkast til forskriftsbestemmelser på offentlig høring.

 • Supplerende opplysninger (for spesielt interesserte)

Følgende endringer trer i kraft 1. januar 2019:

 • aksjeloven § 3-5 annet ledd, § 6-14 første ledd nytt annet punktum, § 6-15 første ledd, 12-6 nr. 5 og § 16-5 tredje ledd
 • allmennaksjeloven § 6-7 første ledd første punktum, § 6-15 første ledd og § 12-6 nr. 5

Følgende endringer trer i kraft 1. mars 2019:

 • aksjeloven § 2-2 første ledd, §§ 16-2 til 16-14, med unntak for § 16-5 tredje ledd som trer i kraft 1. januar 2019
 • allmennaksjeloven §§ 16-2 til 16-14
 • foretaksregisterloven § 3-1 første ledd nr. 3.