Historisk arkiv

Flere forenklinger i aksjeloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen foreslår å fjerne flere krav i aksjeloven. Endringene vil bety en enda enklere hverdag for selskapene. Vi anslår at næringslivet kan spare minst 50 millioner kroner årlig på disse forenklingene.

-Regjeringen vil at det skal være enkelt å opprette et selskap. Vi har derfor tidligere gjort endringer som forenkler selskapsetablering. Men det må også være enkelt å avvikle selskaper på en ordentlig måte. Vi foreslår derfor nå endringer i reglene om avvikling, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Våren 2017 la regjeringen frem en rekke forslag til forenklinger i aksjeloven. Forslagene hadde bakgrunn i utredningen NOU 2016: 22 Aksjelovgivning for økt verdiskaping. Regjeringen følger nå opp med å foreslå ytterligere endringer som vil redusere de økonomiske og administrative byrdene for næringslivet.

-Vi foreslår også andre endringer som kan gi besparelser for selskapene. Blant annet foreslår vi endringer som gjør det mulig å endre selskapskapitalen i løpet av året uten at det medfører store ekstrakostnader. I tillegg foreslår vi at selskapene ikke lenger må angi forretningskommunen i vedtektene. Det skal nå være tilstrekkelig at selskapenes adresse er registrert i Foretaksregisteret, sier næringsminister Isaksen.

Noen av endringene i aksjeloven:

Sittende styre skal forestå avviklingen

Innspill fra næringslivet tyder på at det er vanlig praksis å velge det sittende styret som avviklingsstyre. Regjeringen foreslår at ansvaret for å avvikle aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper skal høre under styret, og at avviklingsstyret som eget selskapsorgan fjernes.

Unntak fra plikten til å revidere avviklingsbalanser mv.

Regjeringen foreslår unntak fra kravene til at avviklingsbalansen, fortegnelsen, sluttoppgjøret og avviklingsregnskapet skal revideres for aksjeselskaper som har valgt bort revisjon av årsregnskapet.

Unntak fra plikten til å revidere mellombalanser

Regjeringen foreslår at aksjeselskaper som har fravalgt revisjon av årsregnskapet også skal slippe å måtte revidere mellombalanser som benyttes som grunnlag for utdeling av ekstraordinært utbytte og andre disposisjoner.

Vi foreslår også at aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper skal sende mellombalanser til Regnskapsregisteret. Mellombalansene vil da bli offentlig tilgjengelig informasjon på samme måte som årsregnskap.

Forenklinger i vedtektene

Regjeringen foreslår å oppheve kravet om at selskapets forretningskommune må angis i vedtektene. Endringen vil innebære en vesentlig forenkling bl.a. ved oppdateringer etter kommunesammenslåinger. Hensynet til å finne frem til selskapet er ivaretatt gjennom plikten til å registrere selskapets adresse i Foretaksregisteret.

Styrets oppgaver i aksjeselskaper uten daglig leder

Regjeringen foreslår å presisere i aksjeloven § 6-14 at styret står for den daglige ledelsen når det ikke er ansatt daglig leder. Vi foreslår også å endre aksjeloven § 6-15 slik at det fremgår at daglig leders underretning til styret om selskapets virksomhet mv. kan gis på andre måter enn i møte eller skriftlig. Formålet er å tydeliggjøre at bestemmelsen er teknologinøytral og å gi selskapene større fleksibilitet når det gjelder hvordan rapporteringen foretas.