Historisk arkiv

Nyheter

Ny lov om romvirksomhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for norsk romvirksomhet og har oppnevnt et utvalg som skal gi anbefaling til en ny norsk lov om romvirksomhet og -industri.

- Vi har bare så vidt begynt å utnytte mulighetene romvirksomheten gir. Satellitter bidrar til verdiskaping innen en rekke næringer. Kommunikasjon, navigasjon og jordobservasjon fra satellitter er en integrert del av infrastrukturen i samfunnet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen..

Nærings- og fiskeridepartementet har oppnevnt et utvalg som skal levere et forslag til ny romlov innen 31. desember 2019. Departementet forvalter gjeldende lov fra 1969 - Lov om oppskyting av gjenstander fra norsk territorium mm. fra 1969.

Store endringer siden loven ble vedtatt


Norsk romvirksomhet og -industri har gjennomgått store endringer siden loven ble vedtatt. Det finnes flere norske satellitter i bane, og på Andøya undersøkes mulighetene for en oppskytingsbase for småsatellitter.

Norge har en rekke internasjonale forpliktelser som følge av de internasjonale romtraktatene Norge har tiltrådt. Romvirksomhet gir industrielle muligheter for verdiskaping gjennom produksjon, oppskyting og operasjon av satellitter. Den nye loven skal bidra til at Norge følger opp sine internasjonale forpliktelser.

-En ny nasjonal romlov må gi gode rammevilkår for romindustrien og samtidig verdiskaping og fremtidige arbeidsplasser, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Satellitter er viktig for havnasjonen Norge

For Norge som havnasjon er aktiviteter i rommet nært knyttet til navigasjon, maritim kommunikasjon, ressurskartlegging og klima- og miljøovervåking. Satellitteknologi er en tilrettelegger for viktige, norske næringer som offshorevirksomhet, maritim transport og fiskeri. Derfor har regjeringen blant annet gitt et betinget tilsagn til Space Norway AS for å muliggjøre rombasert bredbånd i nordområdene.

Utvalget består av:

  • Professor Trine-Lise Wilhelmsen, UiO Nordisk institutt for sjørett (leder)
  • Professor Alla Pozdnakova, UiO Nordisk institutt for sjørett
  • Avdelingsdirektør Terje Wahl, Norsk Romsenter
  • Senioringeniør Frode Målen, NKOM
  • Seniorrådgiver Hege Aalstad, Luftfartstilsynet