Forsiden

Historisk arkiv

Vil at flere kvinner skal lykkes som gründere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Bare én av tre gründere er kvinner. Nå kommer regjeringen med en handlingsplan for å få flere kvinner til å starte egen bedrift.

– Gode ideer oppstår ikke bare i hodene på menn, vi vil legge til rette for at flere kvinner blir gründere. Vi må bruke hele befolkningen når vi skal skape fremtidens nye, grønne arbeidsplasser, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Selv om antallet gründere øker, er kvinneandelen fortsatt lav. Av de som ønsker å starte egen bedrift er 45 prosent kvinner. Av de som faktisk gjør det er andelen på 33 prosent, og av de som er overlever etter fem år er andelen bare 19 prosent. (Kilde: Menon 2019)

– Det blir flere kvinnelige gründere i Norge, men det går for sakte. Næringslivet trenger mer mangfold og likestilling for å skape større verdier, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V).

Mer kunnskap og enklere å finne frem

Handlingsplanen kommer med 13 tiltak som skal gjøre det enklere for kvinner å starte egen virksomhet og få den til å vokse. Last ned handlingsplanen her (pdf). 

-Regjeringen vil føre en næringspolitikk som gir gode rammer for gründere og oppstartsselskaper, slik at det blir lettere og tryggere å skape nye arbeidsplasser, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Flere av tiltakene viser til behovet for mer kunnskap om dagens situasjon, enklere oversikt over hvilke virkemidler som finnes og hvordan de treffer kvinnelige grundere.

- Gjennom handlingsplanen vil vi bidra til at flere kvinner etablerer virksomhet, og får større innflytelse over de beslutningene som tas i næringslivet. Å jobbe for likestilling og med å fremme flere kvinnelige gründere er god politikk, sier likestillingsminister Trine Skei Grande (V).

Liste over tiltakene i handlingsplanen

 Tiltak 1: Regjeringen vil kartlegge hvordan virkemidlene fordeler seg på kjønn og etablere felles standarder sånn at vi kan ha oversikt over hvor mye støtte som går til kvinnelige gründere

Tiltak 2: Regjeringen vil få bedre statistikk over etablerere, inkludert bedre oversikt over hvordan de fordeler seg på kjønn

Tiltak 3: Regjeringen vil finansiere Global Entrepreneurship Monitor for 2019, noe som gir sammenlignbare tall på tvers av land

Tiltak 4: Regjeringen vil vurdere om man kan bruke andre kriterier i tillegg til alder for virkemidler som støtter unge virksomheter

Tiltak 5: Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor

Tiltak 6: Regjeringen vil kartlegge entreprenørskapsundervisning og behovet for eventuelt å styrke denne innenfor de helsefaglige utdanningene

Tiltak 7: Regjeringen vil følge opp Stortingsmeldingen om helsenæringene

Tiltak 8: Prioritere sektorer som helse, omsorg, undervisning og kultur og tilgang til offentlig marked

Tiltak 9: Regjeringen vil vurdere flere tiltak som mobiliserer flere kvinner til å nå opp i konkurransen om virkemidlene

Tiltak 10: Regjeringen vil vurdere Kapitaltilgangsutvalgets utredning og anbefalinger og prioritere skatte- og avgiftsendringer som styrker vekstevnen i økonomien, letter omstilling og skaper nye arbeidsplasser

Tiltak 11:: Regjeringen vil utrede muligheten for forskyvning i forfallsterminene for selvstendig næringsdrivende og småbedrifters skatter

og sosiale avgifter, samt utrede en modell med minstefradrag for selvstendig næringsdrivende som alternativ til faktiske fradrag

Tiltak 12: Regjeringen vil foreta en gjennomgang av alle rammevilkår og ordninger for gründere og selvstendig næringsdrivende, og utrede en ordning der selvstendig næringsdrivende beholder opptjente rettigheter til dagpenger i en utvidet periode ved overgang fra lønnet arbeid til egen virksomhet

Tiltak 13: Regjeringen vil vurdere å innføre en ordning med gründervisum for å trekke kapital og innovasjonskraft til Norge