Historisk arkiv

En milliard kroner til grønn omstilling i næringslivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nå som Norge har fått mer kontroll på smittespredningen trapper vi opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi og grønn omstilling igjen. Regjeringen vil legge til rette for at næringslivet kan skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid.

– Regjeringen foreslår 1 milliard kroner til grønn omstilling i næringslivet. Vi må legge til rette for verdiskaping og flere arbeidsplasser, samtidig som vi kutter utslipp. Norsk økonomi trenger flere bein å stå på og vi må derfor legge til rette for grønn vekst og et bærekraftig næringsliv, sier næringsminister Iselin Nybø.

Milliardbevilgningen skal gjelde for perioden 2020-2022. Det er Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva som sammen skal administrere ordningen og bevilge pengene til grønne prosjekter gjennom en helt ny, grønn plattform.

– Alle grønne prosjekter innen forskning- og innovasjon, fra helt grunnleggende forskning og frem til gryteklare løsninger som skal presenteres for markedet, kan søke om støtte, sier Nybø.

Alle bærekraftige bransjer, teknologier og næringer kan søke støtte til sine prosjekter. Aktuelle satsingsområder kan være sirkulær økonomi, hydrogen, batteriteknologi, havvind, bioøkonomi, omstilling i leverandørindustri, marin sektor, fôr og nye arter for å nevne noen.

Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva skal i samarbeid velge ut de beste prosjektene fra næringslivet og forskningsinstituttene.

Den nye grønne plattformen vil bygge på allerede etablerte ordninger hos Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva. Deres lange erfaringer med å administrere støtteordninger til forskning og innovasjon gjør at denne nye grønne, ordningen kan tre raskt i kraft.

– Dette er en mulighet til å utvikle ny, spennende, grønn teknologi, og det er en mulighet for å bygge videre på den allerede verdensledende teknologien Norge sitter på innen blant annet havnæringene. Innovasjon, vekst og fornyelse i norske bedrifter skal få hjulene i gang igjen i norsk økonomi og ta oss inn i en ny, og grønnere hverdag etter korona-krisen, sier Nybø.

I 2020 foreslås det bevilget 333 millioner kroner fordelt på 192 millioner kroner til Norges forskningsråd, 102,5 millioner kroner til Innovasjon Norge og 38,5 millioner kroner til Siva.

Den grønne plattformen skal være en felles digital inngangsport for bedrifter og forskningsinstitutter som ønsker å søke.

Et annet grep regjeringen gjør for at norsk næringsliv skal bli mer bærekraftig er å bevilge 260 millioner kroner til forskningsinstituttene i 2020. Dette gjelder for de såkalte teknisk-industrielle- og marine primærnæringsinstituttene, som for eksempel SINTEF, Norges Geotekniske Institutt, Institutt for Energiteknikk og Norce. Støtten er en engangsbevilgning i 2020 og vil ses opp mot faktisk inntektsbortfall og annen type kompensasjon,

– Det er helt avgjørende at Norge har forsknings- og utdanningsinstitusjoner som kan levere solid forskning som støtter opp om et bærekraftig og grønt næringsliv i tiden fremover, sier Nybø.

Forskningsinstitutter fungerer som forsknings- og innovasjonsavdelinger for mange norske bedrifter. Som en direkte følge av koronakrisen opplever de nå betydelig færre oppdrag fra næringslivet.

– For at næringslivets forsknings- og innovasjonsaktiviteter ikke stopper opp ønsker vi å bevilge 260 millioner kroner til disse instituttene i 2020, slik at de kan være en motor for grønn omstilling i norske bedrifter, sier næringsministeren.