Historisk arkiv

Forenkler eksportfinansieringen for næringslivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen slår sammen GIEK og Eksportkreditt Norge, for å gjøre eksportfinansiering enklere for næringslivet.

Ved utgangen av 2019 hadde GIEK eksportgarantier for 82 milliarder kroner, mens det fra Eksportkreditt Norge var gitt 65 milliarder kroner i lån. Aktørene deltar i mange av de samme prosjektene. 72 prosent av lånene hos Eksportkreditt Norge var garantert av GIEK på samme tidspunkt.

– Sammenslåingen skal gjøre det enklere for næringslivet å forstå og finne frem i det offentlige tilbudet av eksportfinansiering. Dette er en fordel både for nye og eksisterende brukere og er positivt for næringslivet som skal øke aktiviteten etter koronakrisen, sier næringsminister Iselin Nybø.

Virksomhetene skal overføres til én ny eksportfinansieringsaktør senest 1. juli 2021 og skal bli en etat med eget styre. Sammenslåingen skal også bidra til et mer effektivt system for eksportfinansiering. Opprettelsen forutsetter Stortingets budsjettvedtak.

– Dette er statlige virkemidler som skal utløse eksport. Vi arbeider nå med eksporthandlingsplanen hvor regjeringen vil foreslå tiltak som skal bidra til at virkemiddelapparatet blir bedre på å hjelpe bedrifter med internasjonalisering. Dette er et av tiltakene som skal bidra til dette, sier Nybø.

Følger opp virkemiddelapparatet

Regjeringens beslutning kommer av gjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet og en konkret anbefaling om at en sammenslåing vil gi økt kvalitet, økt effektivitet og gjøre det mer oversiktlig for brukerne.

– Vi har fått stor støtte til forslaget om sammenslåing og sterke oppfordringer om at tilbudet om eksportfinansiering må opprettholdes. Med tilbakemeldinger fra næringslivet om hvor mye eksportfinansieringstilbudet betyr, er jeg glad for å kunne bekrefte at ordningene blir de samme, sier Nybø. 

Det er oppnevnt et midlertidig styre som skal forberede sammenslåingen. Dette består av styreleder Morten Støver, Else Bugge Fougner, Siri Hatlen, Karin Bing Orgland og John G. Bernander. I tillegg vil de ansatte i GIEK og Eksportkreditt Norge bli invitert til å velge inn en representant hver. Mandatet til det midlertidige styret ligger her. Nærings- og fiskeridepartementet har også sendt et orienteringsbrev til GIEK og Eksportkreditt Norge om beslutningen.

Fakta

  • Ordningene og tilbudet som forvaltes av GIEK og Eksportkreditt Norge overføres til den nye virksomheten.
  • Tilbudet skal fortsatt være et supplement til kommersiell finansiering, og den nye virksomheten skal fortsatt kunne samfinansiere med andre aktører, med lån og/eller garantier.
  • Også ordningene som ikke er eksportrettet, som byggelånsgarantiordningen og kraftgarantiordningen, videreføres i den nye virksomheten.
  • Ordningene skal fortsatt finansieres av staten og stå på statens balanse, og staten vil fortsatt være ansvarlig for alle forpliktelser som pådras eller er pådratt under ordningene.
  • EFTAs overvåkingsorgan ESA har bekreftet at sammenslåingen ikke endrer deres vurdering av at tilbudet av markedslån ikke inneholder statsstøtte, se brev fra ESA her.
  • Sammenslåingen vil skje gjennom en virksomhetsoverdragelse til en ny etat.