Historisk arkiv

Foreslår endringer i lånegarantiordningen for luftfart

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen vil gjøre endringer i lånegarantiordningen for luftfart for å bedre tilpasse ordningen til flyselskapene, og samtidig sørge for at staten ikke tar vesentlig større risiko.

– Vi tilpasser oss markedssituasjonen for luftfarten, som nå står i en mer langvarig og alvorlig situasjon enn da ordningen opprinnelig ble vedtatt i mars. Regjeringen vil bidra til at norsk luftfart opprettholdes gjennom en økonomisk svært krevende periode, sier næringsminister Iselin Nybø.

Slik situasjonen er i dag kan det være krevende for flyselskapene å få usikret lån fra bankene, eller å kunne stille tilstrekkelig med sikkerhet overfor långiver og GIEK, slik dagens ordning forutsetter.

– Denne ordningen skulle være til hjelp for flyselskapene. Når vi ser at innretningen av enkelte vilkår i ordningen står i veien for det, så er vi pragmatiske og vil sørge for at det blir enklere for selskapene å bruke den, sier Nybø.

Endringene som regjeringen nå foreslår må godkjennes av ESA før de kan tre i kraft.

Det var 19. mars at regjeringen først lanserte en lånegarantiordning for luftfarten på inntil 6 milliarder kroner for flyselskaper med norsk driftstillatelse. 3 milliarder var rettet mot Norwegian, 1,5 milliarder kroner mot SAS og de resterende 1,5 milliarder kronene var rettet mot Widerøe og øvrige flyselskaper. Ordningen forvaltes av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK).

Tre nye grep for at garantiordningen skal bli mer tilgjengelig for flyselskapene: 

  • Ordningen utvides fra 30. juni til 31. oktober 2020. Det betyr at flyselskaper som er i dialog med sine eiere og kreditorer om rekapitalisering, får bedre tid til å vurdere om de vil benytte garantiordningen.
  • Kravet om risikodeling på like vilkår kan fravikes (pari passu-vilkåret) og erstattes av andre vilkår, som ivaretar formålet om at også private aktører vurderer selskapets soliditet i forbindelse med statens garantistillelse. Endringen skjer som konsekvens av at flyselskapene har begrensede muligheter for sikkerhetsstillelse samtidig som långiver er tilbakeholdne med å gi usikrede lån.
  • I tillegg vil regjeringen ha dialog med ESA om en justering som innebærer at aksjonærbidrag i form av egenkapitaltilførsel kan aksepteres som "kommersiell transje" tilsvarende 10 prosent av statens garanti, slik at GIEK i ordningen kan garantere for 100 prosent av lån. En slik endring vil være positiv med tanke på statens risiko, og kan gjøre det enklere for selskapene å få tilgang til ordningen.