Historisk arkiv

Nyheter

Regjeringen vil ha grønnere skipsfart

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen lanserer en kondemneringsordning for skip i nærskipsfart og en låneordning for skip i nærskipsfart og fiskeflåten. Ordningene skal stimulere til grønn flåtefornyelse og reduserte klimagassutslipp fra norsk skipsfart.

Regjeringen har en ambisjon om å redusere CO2-utslippene fra innenriks sjøfart og fiske med 50 prosent innen 2030.

- Kondemneringsordningen vil bidra til at gamle skip hugges opp, og ikke lenger forurenser langs kysten. Mer klimavennlige skip langs kysten bidrar til å redusere utslippene. I tillegg kan dette sikre og skape nye grønne arbeidsplasser og styrke næringens konkurransekraft internasjonalt, sier næringsminister Iselin Nybø (V). 

-Skip til havbruksnæringen og fiskefartøy kan få god nytte av en risikolåneordning, som kan stimulere til miljøvennlige investeringer. Dette vil gjøre både fiskeri- og havbruksnæringen mer grønne og bærekraftige, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Kondemneringsordning for skip i nærskipsfart

I 2020 har regjeringen lagt opp til en styrket satsing på grønn skipsfart. Det ble i revidert nasjonalbudsjett 2020 bevilget 75 millioner kroner til en kondemneringsordning for skip i nærskipsfart. Ordningen skal bidra til at eldre fartøy kondemneres og erstattes av null- og lavutslippsfartøy.

-Det haster med å få i gang en flåtefornyelse i nærskipsfarten. Hensikten med Låneordningen og kondemneringsordningen er å stimulere til at den grønne flåtefornyelsen i  nærskipsfarten kan skje raskere, sier næringsminister Iselin Nybø.

Låneordning for skip i nærskipsfart og fiskeflåten

Som del av regjeringens korona-tiltak rettet mot næringslivet, ble det i mai vedtatt å etablere en egen låneordning for skip i nærskipsfart og fiskeflåten. Det er bevilget 300 millioner kroner til tapsavsetning for ordningen, som gir en total låneramme på 600 mill. kroner. Her vil rederier innen nærskipsfart og fiskeri som ønsker å investere i null- og lavutslippsfartøy eller bygge om et fartøy som gir lavere utslipp, kunne søke om lån. Låneordningen er basert på Innovasjon Norge sin innovasjonslåneordning, men vil være forbeholdt skip i nærskipsfart og fiskeflåten.

-Jeg oppfordrer rederier som ønsker å fornye lasteskip eller fiskefartøy til å undersøke disse mulighetene. Vi trenger grønne sjøtransportløsninger framover, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Norge har verdensledende aktører innen grønn skipsfart, og regjeringen ønsker å støtte videre utvikling av norske maritime lav- og nullutslippsløsninger. Tiltakene er en oppfølging av regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart, som ble lagt frem i 2019. Grønn skipsfart vil også være et sentralt fokusområde i regjeringens kommende stortingsmelding om den maritime politikken.

Nærmere om ordningene

Målgruppen for kondemneringsordningen er norskregistrerte foretak som har lasteskip i nærskipsflåten som går mellom norske havner og norske og europeiske havner. For å kunne motta tilskudd, forutsettes det at rederiet sender et skip til opphugging og investerer i et nytt null- eller lavutslippsfartøy eller bygger om et fartøy til å gi lavere utslipp. Rederier kan motta et tilskuddsbeløp på inntil 8 mill. kroner.

Den nye låneordningen for skip i nærskipsfart og fiskeflåten er basert på den eksisterende Innovasjonslåneordningen, men vil være forbeholdt skip i nærskipsfart og fiskeflåten. Låneordningen vil gi rederier en større mulighet til å finansiere gode prosjekter. Lånebeløpet vurderes i hvert prosjekt, og er begrenset til 50 mill. kroner.

Låneordningen og kondemneringsordningen vil bidra til at nærskipsfarten har et godt finansielt tilbud som bidrar til at eldre fartøy erstattes med mer miljø- og klimavennlige fartøy.

Kondemneringsordningen for skip i nærskipsfart, og risikolån for skip i nærskipsfart og fiskeflåten forvaltes av Innovasjon Norge.