Historisk arkiv

Tilskuddsordning for reiselivet på Svalbard er klar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Longyearbyen lokalstyre har fått oppdraget med å forvalte tilskuddsordningen for gjenoppbygging, omstilling og utvikling av reiselivet på Svalbard på 25 millioner kroner. Nærings- og fiskeridepartementet har nå fastsatt forskriften for ordningen. Søknadsfrist er 22. januar 2021.

Regjeringen har vedtatt å etablere en midlertidig tilskuddsordning for omstilling og utvikling av reiselivet på Svalbard på 25 millioner kroner. Ordningen skal bidra til å gjenoppbygge og omstille en hardt rammet reiselivsnæring på Svalbard. For bedrifter på Svalbard vil denne ordningen komme i tillegg til de landsdekkende krisepakkene. 

-Jeg er glad for at vi nå har fått på plass rammene for tilskuddsordningen for Svalbard slik at bedriftene vet hva de kan forholde seg til. Ordningen er, sammen med de landsdekkende ordningene og kompensasjonsordningen, en del av de samlede krisetiltakene som er tilgjengelig for næringslivet på Svalbard, sier næringsminister Iselin Nybø.

Ordningen skal videre bidra til at de seriøse reiselivsaktørene på Svalbard ikke går konkurs ved at den rettes mot de aktørene som opererer med norske lønns- og arbeidsvilkår, underbygger de svalbardpolitiske målene og bidrar til et helårig samfunn. Ordningen har en bred tilnærming og eksempelvis kan både enkeltaktører, samarbeidsprosjekter, interesseorganisasjoner og lignende få støtte gjennom ordningen. Forskriften for ordningen finnes her og informasjon om hvordan man søker vil bli lagt ut på Longyearbyen Lokalstyres nettside.

-Tilskuddsordningen skal gjenoppbygge, utvikle og omstille reiselivsaktiviteten på Svalbard på en måte som bidrar til å underbygge de svalbardpolitiske målene. Eksempler på tiltak som kan få støtte er gjenoppbygging av eksisterende drift, smitteverntiltak som muliggjør videre drift, endringer i driftskonsept, vridning mot nye kundegrupper, kompetanseheving, sier næringsminister Iselin Nybø.

Normalt kan det gis støtte opp til 1 millioner kroner, men det kan gjøres unntak for dette ved for eksempel samarbeidsprosjekter eller prosjekter som i særlig stor grad støtter opp under formålet med ordningen. Det kan gis støtte til opptil 75 prosent av tiltakets kostnader, og egeninnsats og arbeidstimer kan inngå som egenfinansiering av prosjektet.

Tilskuddsordningen skal ikke kompensere for faste kostnader eller for inntektsfall, og skal ikke overlappe med kompensasjonsordningen for næringslivet eller Innovasjon Norges omstillingsordning for reiseliv. Tilskuddsordningen for Svalbard og kompensasjonsordningen for næringslivet vil kunne samspille på en slik måte at kompensasjoner bidrar til at bedrifter overlever på kort sikt, mens tilskuddsordningen skal bidra til en gjenoppbygging, utvikling og omstilling av reiselivet slik at bedriftene kommer gjennom pandemien og blir bedre rustet for fremtiden. Videre er tilskuddsordningen for Svalbard rettet inn mot bedrifter på Svalbard og er mer fleksibel i hva det kan omstilles til enn Innovasjon Norges omstillingsordning for reiselivet.

Oppdragsbrevet til Longyearbyen Lokalstyre kan lastes ned her (pdf).