Historisk arkiv

Utvider adgangen til å gi støtte til korona-rammede bedrifter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet utvider adgangen til å gi støtte til bedrifter som er kommet i økonomiske vanskeligheter som følge av korona-pandemien. Dette gjøres gjennom unntak i statsstøtteregelverket.

-Dette er gode nyheter for mange av landets små- og mellomstore bedrifter som i utgangspunktet er levedyktige, men som er blitt hardt rammet av pandemien, sier næringsminister Iselin Nybø.

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt en ny forskrift som gjennomfører en endring i det såkalte gruppeunntaket. Gruppeunntaket er en EU-lov som åpner for å gi visse typer støtte uten å melde fra til ESA på forhånd, slik hovedregelen er. Frem til nå har det vært forbudt å gi støtte under gruppeunntaket til bedrifter som er i økonomiske vanskeligheter, da det anses som særlig konkurransevridende. EU besluttet imidlertid nylig å forlenge gruppeunntaket frem til 2023, og samtidig midlertidig endre reglene for å gjøre det mulig å gi støtte under gruppeunntaket til bedrifter som er kommet i økonomiske vanskeligheter som en følge av korona-pandemien.

Bedrifter som var i økonomiske vanskeligheter allerede før korona-pandemien inntraff (dvs. per 31. desember 2019) og som fortsatt er det, vil fortsatt ikke kunne motta støtte under gruppeunntaket. Den utvidede adgangen til å gi støtte til bedrifter i økonomiske vanskeligheter under gruppeunntaket gjelder frem til juni 2021.

EFTAs overvåkingsorgan – ESA – har også nylig vedtatt tilsvarende endring i flere viktige statsstøtteretningslinjer. Dermed er muligheten til å få godkjent støtteordninger/tiltak av ESA til bedrifter som har kommet i vanskeligheter på grunn av korona-pandemien, også utvidet under retningslinjer sammenlignet med hva som gjaldt tidligere.