Historisk arkiv

Nærings- og fiskeridepartementet opprettholder avslag i Losna-saken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag behandlet begjæring fra Losna Seafood AS om omgjøring av departementets avslag på tillatelse til akvakultur på land. Departementets avslag i saken opprettholdes.

Søkte om tillatelse til landbasert oppdrett

11. mai 2020 ga Vestland fylkeskommune Losna Seafood AS tillatelse til å etablere akvakultur på land på Losna i Solund kommune. 

Fiskeridirektoratet varslet 15. mai 2020 omgjøring av fylkeskommunens vedtak. Begrunnelsen for dette var at direktoratet var i tvil om anlegget var «på land» i henhold til laksetildelingsforskriften § 28d. Fiskeridirektoratet fattet 2. juli 2020 vedtak om omgjøring av tillatelsen, som følge av at vedtaket til Vestland fylkeskommune var ugyldig. Resultatet var at tillatelsen falt bort.

Losna Seafood klaget 20. august 2020 på Fiskeridirektoratets vedtak, da de mente at anlegget var "på land" i henhold til laksetildelingsforskriften § 28d.

Avslag fra departementet

Saken ble klagebehandlet av Nærings- og fiskeridepartementet 25. februar 2021. Departementet kom til at vilkåret "på land" i laksetildelingsforskriften § 28d ikke var oppfylt i denne saken, og at Fiskeridirektoratets omgjøringsvedtak skulle opprettholdes. Sentralt for departementets avgjørelse var at klagers innretning av anlegget innebar en for nær tilknytning til sjø til å kunne kategoriseres som et anlegg "på land" i henhold til laksetildelingsforskriften § 28d.

Begjærte at departementet skulle omgjøre sitt avslag

I brev av 8. mars 2021 anmodet PwC, på vegne av Losna Seafood AS, departementet om å omgjøre sitt vedtak av 25. februar 2021. Departementet har i dag behandlet denne omgjøringsbegjæringen, men ikke funnet grunn til å endre vårt opprinnelige vedtak. Departementets avslag på tillatelse til akvakultur på land av 25. februar 2021 blir derfor opprettholdt.