Historisk arkiv

Nyheter

Foreslår garantiordning for små og mellomstore pakkereisearrangører

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen foreslår å overta 50 prosent av risikoen for garantier som er stilt for små og mellomstore pakkereisearrangører.

-Situasjonen for pakkereisearrangørene er uoversiktlig og vanskelig. Med denne ordningen prøver vi å hjelpe de små og mellomstore pakkereisearrangørene og dermed redusere risikoen for at de går konkurs. Pakkereisearrangørene er viktige for svært mange av bedriftene som tilbyr overnatting, serverer mat og står for aktivitetstilbud til turistene. Pakkereisearrangørene øker kundegrunnlaget for en hel rekke små og mellomstore reiselivsvirksomheter over hele landet. Regjeringen ser viktigheten av disse og foreslår derfor at staten for en periode skal overta halvparten av risikoen knyttet til å garantere for små og mellomstore pakkereisearrangører, sier næringsminister Iselin Nybø.

Foreslår at staten overtar 50 prosent av risikoen


Regjeringen foreslår en risikoavlastningsordning for garantier stilt til Reisegarantifondet. Forslaget innebærer at staten kan inngå avtaler med bankene/forsikringsselskapene om å overta 50 prosent av risikoen knyttet til bankens/forsikringsselskapets porteføljer av garantier stilt for små og mellomstore pakkereisearrangører, mot at staten også får en rimelig andel av bankenes/forsikringsselskapenes inntekter fra disse garantiene.

Mangel på garantier er ikke et omfattende problem her og nå. Pakkereisearrangørene har imidlertid en svært viktig funksjon i reiselivet, ved at de henter inn kunder fra fjern og nær og pakker ferietilbud for disse. Pakkene kan bestå av både overnatting, servering, opplevelser og transport. Mange mindre aktører i reiselivet, både hoteller, aktiviteter, serveringssteder og transportbedrifter får dermed økt sine kundegrunnlag gjennom pakkereiser.

Det er svært viktig at denne gruppen er klar til å markedsføre og selge reiser til Norge når reisevirksomheten igjen kommer i gang. Regjeringens forslag vil bidra til at pakkereisearrangørenes utfordringer knyttet til å stille garantier ikke øker.

Om ordningen

Regjeringen foreslår en garantiramme på 525 millioner kroner, at avtaler om risikoavlastning mellom staten og banker/forsikringsselskap kan inngås ut 2021, og at avtalene gir risikoavlastning ut 2022.

Forslaget følger opp Stortingets anmodningsvedtak 670 som ble fattet i forbindelse med behandlingen av Prop. 79 S (2020-2021). Regjeringen foreslår at ordningen rettes mot små og mellomstore pakkereisearrangører, fordi de store aktørene i hovedsak driver med charterturisme til utlandet, og i mindre grad bidrar til å øke kundegrunnlaget til reiselivsvirksomheter i Norge. Forslaget berører ikke forbrukernes rettigheter i tilfelle konkurs hos en pakkereisearrangør.

Bakgrunn

Pakkereisearrangører har plikt til å være medlem av Reisegarantifondet, og til å stille en garanti til fondet, for å kunne markedsføre og selge pakkereiser. Det er for å beskytte forbrukerne, i tilfelle pakkereisearrangøren går konkurs før eller under en pakkereise. I slike tilfeller har forbrukerne rett på å få tilbake eventuelle forskudd de har betalt, og hvis konkursen inntreffer mens de er på reise har de bl.a. rett til hjemtransport. Garantiene gir altså sikkerhet til forbrukerne om at de ikke taper pengene sine. Garantiene kan pakkereisearrangøren stille på flere måter: Enten ved hjelp av en bank eller et forsikringsselskap, eller så kan pakkereisearrangøren selv sette et kontantbeløp på sperret konto, som tilfaller Reisegarantifondet dersom bedriften går konkurs. 

Det siste året har de fleste pakkereisearrangører hatt svært lav omsetning. Det øker sjansen for konkurser i pakkereisebransjen. Bankene og forsikringsselskapene krever vanligvis økt premie eller sikkerhet, når sannsynligheten for konkurs øker, og dermed for at garantiene må utbetales. Når kostnaden for å få stilt garanti øker, samtidig som pakkereisearrangørene har liten eller ingen omsetning, kan det i verste fall ende med at de ikke lenger har råd til å betale garantiene sine, og dermed heller ikke kan selge pakkereiser.

Les proposisjonen.