Historisk arkiv

Inngår frihandelsavtale med Costa Rica og Panama

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

– Det er svært gledelig at Stortinget i dag sier ja til frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Costa Rica og Panama, sier næringsminister Monica Mæland.

Stortinget har gitt samtykke til å inngå en frihandelsavtale med Costa Rica og Panama.

– Frihandelsavtaler gir norske bedrifter gunstige vilkår for eksport. Det er sentralt for norsk næringsliv, særlig fordi de sikrer konkurransedyktighet sammenlignet med bedrifter fra for eksempel EU, sier næringsminister Monica Mæland.

Frihandelsavtalen med Costa Rica og Panama innebærer blant annet at norske fiskeeksportører får like vilkår som konkurrenter i regionen, på lik linje med for eksempel Chile.

Avtalen regulerer handel med varer og tjenester, og omhandler investeringer, offentlige anskaffelser, immaterielle rettigheter og konkurranse. I tillegg inneholder den også et kapittel om handel og bærekraftig utvikling.

– Vi har oppnådd et godt kapittel om handel og bærekraftig utvikling, med en ny bestemmelse om bærekraftig forvaltning av skog. Det bidrar til bevisstgjøring og aksept av at handel skal bidra til bærekraftig utvikling, sier Mæland.

Avtalen med Costa Rica og Panama åpner også opp for at El Salvador, Guatemala, Honduras og Nicaragua kan slutte seg til avtalen. Avtalen trer i kraft 1. september 2014. 


Fakta:

  • Handelen med Costa Rica og Panama er i dag beskjeden. Norge har imidlertid handelsinteresser i landene på viktige områder som vannkraft og fornybar energi, fiskeri og fiskeoppdrett. Panamakanalen er sentral for norsk skipsfart. 
  • Varehandelen mellom Costa Rica og Norge i 2013 var på 396 millioner kroner. De viktigste norske eksportproduktene er kunstgjødsel, mekaniske instrumenter og fisk. Norge importerer hovedsakelig landbruksprodukter fra Costa Rica, deriblant bananer og ananas. 
  • Handelen med varer mellom Panama og Norge i 2013 var på 694 millioner kroner. Eksporten til Panama består av skip og skipsutstyr, fisk og kunstgjødsel. Norge importerer i hovedsak skipsutstyr fra Panama, i tillegg til enkelte landbruksprodukter. 
  • Stortinget har nå gitt samtykke til å ratifisere frihandelsavtalen mellom Costa Rica og Panama og EFTA-statene Island, Liechtenstein, Sveits og Norge. Avtalen ble undertegnet sommeren 2013 under EFTAs ministermøte i Trondheim.