Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Tett samarbeid med sjømatnæringen om Russland-tiltak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

-Næringen har kommet med flere konstruktive forslag, og vi er nå klare med de første tiltakene, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

-Næringen har kommet med flere konstruktive forslag, og vi er nå klare med de første tiltakene, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Aspaker møtte i dag næringsorganisasjonene for å drøfte Russlands importforbud og mulige tiltak for å bøte på konsekvensene fra utestengelsen fra det russiske markedet.

-Med vår nærhet til Russland har Norge særlig interesse av at det internasjonale samfunn står opp mot Russlands maktbruk. Jeg registrerer at næringen også støtter opp om regjeringens utenrikspolitiske linje, sier fiskeriministeren.

Departementet jobber nå i tett dialog med næringen med tiltak for å begrense skadevirkningene.

-Det er ingen tvil om at sjømatnæringen i hvert fall på kort sikt står overfor en krevende situasjon. Særlig ser vi utfordringer innen sild og ørret. De første tiltakene er allerede igangsatt, og flere er på trappene. Når det gjelder tiltak for oppdrettsnæringen er vi blitt enige med næringen at vi trenger noe mer tid til å vurdere situasjonen, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Russisk importstans – oversikt over tiltak

Besluttede tiltak

  • Økt midler til markedsføring av laks, ørret og pelagisk fisk i regi av Sjømatrådet.
  • GIEK bruker nå U-landsordningen til å reforsikre GIEK Kredittforsikrings nye og eksisterende forsikringer uten mislighold for kjøpere i Ukraina. På grunn av et tapsfond knyttet til  U-landsordningen kan GIEK dermed ta noe mer risiko
  • Det er tatt initiativ til styrking av det veterinærfaglige samarbeidet mellom Norge og Ukraina.
  • Forhandlingene om en bilateral kommisjon for handels-, nærings- og økonomisk samarbeid mellom Norge og Ukraina er i sluttfasen, og intensjonen er å signere avtalen i høst. Kommisjonen vil være en viktig arena for å forbedre markedsforholdene for norsk sjømatnæring i Ukraina.
  • Vi tar kontakt med Færøyene med tanke på å få dem til å avvikle deres eksportavgift på 2 DKK pr. kg. sild og makrell ved landing i Norge.

Tiltak som må vurderes nærmere

  • Midlertidig fleksibilitet i MTB-reguleringene på konsesjonsnivå for laks.
  • Midlertidig fleksibilitet i MTB-reguleringene på konsesjonsnivå for ørret.
  • Overføring av sildekvoter til 2015.

Regjeringen har tett dialog med næringen og vil fortløpende vurdere andre mulige tiltak.

Russlandsmøte: Fiskeriminister Aspaker i møte med sjømatnæringen (NFD)