Historisk arkiv

NFD anbefaler gruvedrift i Repparfjorden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet mener at reguleringsplanen er god nok til at det kan etableres gruvedrift med sjødeponi i Repparfjorden. Reguleringsplanen skal avgjøres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Nærings- og fiskeridepartementet mener at reguleringsplanen er god nok til at det kan etableres gruvedrift med sjødeponi i Repparfjorden. Reguleringsplanen skal avgjøres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Nærings- og fiskeridepartementet har 13. februar sendt en ny uttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i plansaken for utvinning av kobberforekomster på Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune i Finnmark.
 
På bakgrunn av en helhetlig avveining av fordelene og ulempene ved mineralprosjektet tilråder departementet å godkjenne at reguleringsplanen som Kvalsund kommune har vedtatt.  
I regjeringens politiske plattform er det fastsatt en målsetting om å legge til rette for vekst i mineralnæringen. Nærings- og fiskeridepartementet anser at en realisering av Nussir-prosjektet vil bidra til økt verdiskaping i mineralnæringen, stimulere til utvikling av mineralnæringen i Norge og gi positive lokale ringvirkninger for Kvalsund kommune. Samtidig vil konsekvensene for fiskeri- og havbruksinteressene være begrensede og kan ivaretas i tilstrekkelig grad gjennom vilkår for eventuell utslippstillatelse, som behandles av Miljødirektoratet.
 
-Nussir-prosjektet er et stort mineralprosjekt som kan gi grunnlag for mange distriktsarbeidsplasser og positiv næringsutvikling i Finnmark. Prosjektet har potensial for å gi en betydelig, langsiktig verdiskaping og et vesentlig bidrag til en verdiskapende og lønnsom mineralnæring, sier næringsminister Monica Mæland.

-Vi har i dag god nok kunnskap til å kunne konkludere med at sjødeponi i Repparfjorden ikke vil ha uakseptable negative konsekvenser for sjømatnæringen. Både mattryggheten og gyteplasser i fjorden er tilstrekkelig ivaretatt gjennom reguleringsplanen. Det skisseres et godt opplegg for miljøovervåking, og både Norges Fiskarlag og våre fiskerifaglige etater har gitt viktige bidrag inn i prosessen, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Les Nærings- og fiskeridepartementets kommentarer til innsigelsessak ifm reguleringsplan for gruvedrift på Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune.