Forsiden

Historisk arkiv

Fjerner forhandlingsforbudet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen har besluttet å fjerne forhandlingsforbudet i offentlige anskaffelser. Næringsminister Monica Mæland mener de nye reglene vil gi mer konkurranse og bedre innkjøp.

Nye regler åpner for at leverandører og oppdragsgivere kan gå i dialog når det er behov for det for å få en god anskaffelse. 

– Jeg har fått mange tilbakemeldinger om at reglene er for kompliserte og rigide, særlig ved de mindre anskaffelsene. I frykt for å gjøre feil er mange mer opptatt av prosess og regler enn å gjøre gode innkjøp. Jeg mener derfor det er viktig at vi nå benytter sjansen til å gjøre et skikkelig forenklingsgrep, sier næringsminister Monica Mæland.

De fleste innkjøp blir i dag gjennomført ved anbudskonkurranser. Tilbudet kan ikke endres etter at fristen har gått ut. Dårlige kontrakter og feilslåtte bestillinger av varer og tjenester koster både det offentlige og næringslivet dyrt.

– Nå legger vi til rette for at partene kan snakke sammen hvis de mener det er behov for det. Dette er en svært viktig forenkling, som vil gi bedre anskaffelser og mer konkurranse, sier næringsminister Monica Mæland. 

I juni 2014 la Forenklingsutvalget frem forslag til forenklinger i de særnorske innkjøpsreglene. Utvalgets flertall anbefaler at oppdragsgiverne skal få mulighet til å snakke med leverandørene om hvordan tilbud og løsninger skal forstås.

Forslaget har skapt debatt det siste året. I høringen har offentlige innkjøpere stort sett støttet forslaget. De peker på at de nye prosedyrene gir lenge etterlengtet og nødvendig fleksibilitet. Mange aktører på leverandørsiden har derimot vært kritiske. De mener forutsigbarheten for leverandørene svekkes.

Regjeringen følger nå Forenklingsutvalgets flertall. Endringene vil gjelde for de nasjonale anskaffelsene, det vil si offentlige vare- og tjenestekontrakter under 1,55 millioner kroner (1 million kroner for statlige virksomheter) og bygge- og anleggskontrakter under 39 millioner kroner. Reglene vil tre i kraft våren 2016 sammen med resten av et samlet nytt anskaffelsesregelverk.

Frem mot våren 2016 jobber Nærings- og fiskeridepartementet videre med Forenklingsutvalgets øvrige forslag. Samtidig arbeider departementet også med å gjennomføre EUs tre nye anskaffelsesdirektiver.

Noen forenklinger i anskaffelsesregelverket trådte i kraft 1. juli 2015. Les mer her