Historisk arkiv

– Vil gi meir til oppdrettskommunar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Nærings- og fiskeridepartementet

– Det er på tide at kommunane med lakseoppdrett skal få meir igjen for den viktige jobben dei gjer med leggje til rette for næringa, seier fiskeriminister Per Sandberg. Regjeringa legg no fram forslag til eit havbruksfond som fordeler inntektene frå laksekonsesjonar.

Stortinget har bestemt at 80 prosent av vederlaget frå framtidige kapasitetsløyvingar til lakse- og aureoppdrett skal gå til kommunane og fylkeskommunane, fordelt gjennom eit havbruksfond. Staten sin del på 20 prosent blir halden utanfor fondet. 

I regjeringa sitt forslag får kommunane 70 prosent av totalt vederlag, mens fylkeskommunane får 10 prosent. Produksjonskapasitet på lokalitetane blir brukt som fordelingsnøkkel mellom kommunane og mellom fylkeskommunane. Delen til kommunane blir delt inn i to. Mesteparten blir fordelt likt mellom kommunar med oppdrettsverksemd. Ein mindre del blir fordelt mellom kommunar som har klarert nye lakseoppdrettslokaliteter siste toårsperiode, med ei øvre grense på 5 millionar kroner til ein enkeltkommune.

 – Det er viktig at kommunane som har lagt til rette for oppdrett i årevis skal få igjen noko for den viktige jobben dei har gjort. Samtidig er det nødvendig å lønne kommunane som set av nye areal til oppdrett, for at oppdrettsnæringa skal kunne oppnå veksten vi treng i åra framover. Det er også rimeleg at fylkeskommunane får ein del. Eg meiner at forslaget vårt balanserer desse omsyna på ein god måte, seier fiskeriministeren.