Forsiden

Historisk arkiv

Enighet om norsk-russisk kvoteavtale for 2017

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Ny avtale gir Norge en torskekvote på rundt 400 000 tonn. Det tilsvarer 60 fulle vogntog, hver dag, hele året. Avtalen markerer 40 år med godt fiskerisamarbeid med Russland.

- Dette er et unikt samarbeid om forvaltning av de viktigste fiskeressursene i Barentshavet. Avtalen sørger for at den bærekraftige høstingen av disse ressursene fortsetter. Med reviderte forvaltningsregler for torsk, hyse og lodde er bestandene fortsatt godt ivaretatt, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Den totale torskekvoten er på 890 000 tonn i Barentshavet. Norge og Russland har blitt enige om kvoter på torsk, hyse, lodde, blåkveite og snabeluer, adgang til å fangste snøkrabbe, samt vilkår for gjennomføring av fiskeriforskningstokt i hverandres soner.

Avtalen ble signert i Moss på torsdag, og markerer 40-års jubileum for Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon.

Se flere bilder fra signeringen på www.flickr.com/nfdep

Avtalen for 2017 innebærer;

Torskebestanden er fortsatt på et høyt nivå. I henhold til den vedtatte forvaltningsregelen, ble totalkvoten for torsk for 2017 satt til 890 000 tonn.

Totalkvoten av torsk fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland etter samme mønster som i tidligere år. Norges kvote for 2017 vil være 399 523 tonn, inkludert 21 000 tonn kysttorsk og 7 000 tonn forskningsfangst.

Totalkvoten for hyse er fastsatt til 233 000 tonn for 2017, i tråd med forvaltningsregelen. Den norske hysekvoten vil med dette være på 113 564 tonn, inkludert forskningskvoten.

I henhold til forvaltningsregelen ble det besluttet å heller ikke i 2017 åpne for kommersielt loddefiske.

Totalkvoten for blåkveite i 2017 er fastsatt til 24 000 tonn. Dette er en økning på 2 000 tonn fra 2016.

Det er fastsatt en totalkvote for snabeluer på 30 000 tonn for 2017. Det er en videreføring av årets kvote.

Norge og Russland bekreftet gjensidig adgang for hverandres fiskefartøy for fangst av snøkrabbe på norsk og russisk kontinentalsokkel i Smutthullet, for resten av 2016.

Fiskeriavtalen inneholder også tekniske reguleringer for utøvelsen av fisket, kontrolltiltak og forskningssamarbeid. Det er et omfattende forskningssamarbeid mellom Norge og Russland om levende marine ressurser og økosystemet i Barentshavet, og partene ble enige om det felles norsk-russiske forskningsprogrammet for 2017.

Partene ble etter grundige drøftinger enige om vilkår for gjennomføring av fiskeriforskningstokt i hverandres soner. Dette gir håp om å få løst situasjonen med manglende tillatelser for norske tokt i russiske farvann.

PROTOKOLL fra den 46.sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon

Vedlegg:

VEDLEGG 1a: Delegasjonsliste Norge, på den 46. sesjon i
Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon
VEDLEGG 1b: Russiske deltakere på den 46. sesjon i
Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon
VEDLEGG 2 - Dagsorden for 46. sesjon i den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon, Moss, 17.-20. oktober 2016
VEDLEGG 3 - Oversikt over fordelingen av kvoter mellom Norge, Russland og tredjeland (i tonn) i 2017
VEDLEGG 4 - Fordeling av tredjelandskvoten av torsk, hyse, blåkveite og uer i 2017 (i tonn)
VEDLEGG 5 - Kvoter i 2017 for gjensidig fangst av torsk, hyse, lodde, blåkveite og uer for Norge og Russland i de to lands økonomiske soner (i tonn)
VEDLEGG 6 - Kvoter (kvanta) til Russland i Norges økonomiske sone og til Norge i Russlands økonomiske sone (i tonn) i 2017
VEDLEGG 7 - Tekniske reguleringstiltak og felles omregningsfaktorer for fiskeprodukter
VEDLEGG 8 - Report of the Working Group on Seals
VEDLEGG 9 - Protokoll fra møtet i Det permanente utvalg (DPU) for forvaltnings- og kontrollspørsmål på fiskerisektoren i Murmansk, 6. - 8. september 2016
VEDLEGG 10 - Joint Russion-Norwegian scientific research programme on living marine resources in 2017
VEDLEGG 11 - Kontrolltiltak
VEDLEGG 12 - Forvaltningsregler for torsk, hyse og lodde
VEDLEGG 13a - Norsk statistikk 2015 
VEDLEGG 13b - Russisk statistikk 2015 
VEDLEGG 14 - Norsk-russisk midlertidig forenklet ordning for utstedelse av lisenser for hverandres fiskefartøy
VEDLEGG 15 - Norsk fangstdagbokskjema
VEDLEGG 16 - Russisk fangstdagbokskjema