Historisk arkiv

Journalføring skal bli enklere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Krav til journalføring trer i kraft 1. januar 2017. Etter tilbakemeldinger fra næringen har fiskeriministeren gjort implementeringen av journalføringen enklere.

- Som en stor sjømatnasjon er vårt rykte ute i verdensmarkedene avhengige av god ressurskontroll, og ut fra dette har det blitt et behov for flere kontrollpunkter i verdikjeden. Mange aktører er godt i gang med implementeringen. Målet er å få med alle, og nå gjør vi det enklere å få dette til, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Forskriften trådte i kraft i 2015, men kravene til føring av journal trer først i kraft 1. januar 2017. Flere organisasjoner i næringen har gitt uttrykk for at implementeringen ikke er kommet langt nok, og har bedt om at innføringen gjøres enklere eller at dispensasjonsperioden utvides.

- Næringen har selv kommet med forslag til nye løsninger på problemstillingene de så i forkant av dette. Fiskeridirektoratet ble også bedt om å se på eventuelle muligheter for å justere forskriften på en måte som fortsatt ivaretar kontrollhensynet. På bakgrunn av dette har vi kommet frem til nye tiltak som skal gi en mer smidig innføring av de nye journalkravene, sier fiskeriminister Per Sandberg.   

I hovedtrekk er dette tiltakene som blir innført;

  • Innslagspunktet for vurdering av dispensasjon er endret fra to til fem millioner kroner
  • Veiledere og nettsider oppdateres etter innspill fra næringen
  • Håndhevelsesinstruks ferdigstilles før 1. januar 2017
  • Tidspunkt for sluttføring av journal tilpasses enkeltbedriftene
  • Trinnvis håndhevelse av kravene til journalføring

Å øke innslagspunktet fra to til fem millioner kroner for helt eller delvis fritak fra journalplikten vil være en hjelpende hånd til de minste mottakene. De får bedre tid til å gjøre nødvendige tilpasninger.

Det legges opp til at innslagspunktet skal evalueres etter en periode på to år. En evaluering er viktig for å sikre fortsatt fremdrift i implementeringen. Målet er at alle bedrifter på sikt skal følge kravene i forskriften.  

Fiskeridirektoratets veiledere oppdateres nå med den siste nye informasjonen under "Ofte stilte spørsmål". Fiskeridirektoratet skal også ferdigstille sin håndhevelsesinstruks før 1. januar 2017. Dette sikrer større grad av likebehandling ute i regionene.

Det åpnes også for at enkeltbedrifter skal få tilpasset kravet fortidspunktet for registrering, slik at det skjer på et naturlige tidspunkt i produksjonsprosessen.

– Det er stor variasjon blant bedriftene langs kysten, og de har ulike behov. Det er bedre for enkeltbedriftene at de får utarbeidet et tilpasset opplegg med sitt regionkontor, fremfor at alle virksomhetene i hele landet skal forholde seg til ett konkret klokkeslett, sier fiskeriminister Sandberg.

Det legges opp til en trinnvis håndhevelse av kravene til journalføring som tar hensyn til hvor langt de ulike bedriftene har kommet i prosessen, og viljen til å gjennomføre. Det vil også bli tatt hensyn til bedriftenes tilgang til programvare og elektroniske systemer.