Historisk arkiv

Vil forenkle aksjeloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Enklere aksjeregler skal gi mindre byråkrati. En regelendring skal gjøre det lettere for aksjeselskaper å gi lån og stille sikkerhet til oppkjøp av aksjer i selskapet. Forslagene sendes nå på høring.

- Næringslivet trenger gode og forutsigbare rammebetingelser. Et godt marked for kjøp og salg av selskaper kan være med på å styrke verdiskapingen i samfunnet. Derfor har vi foreslått forenklinger som sikrer et likere regelverk og mindre byråkrati, sier næringsminister Monica Mæland.

Hovedinnholdet i høringsnotatet:

  • Nærings- og fiskeridepartementet foreslår å myke opp reglene for selskapers adgang til å gi lån og stille sikkerhet til oppkjøp av aksjer i selskapet.
  • Departementet foreslår at det gis et generelt unntak fra begrensningene i reglene dersom kjøper er et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap. Dette betyr at det blir enklere for enda flere selskaper å stille sikkerhet ved oppkjøp. Hensynet bak begrensningen i dagens bestemmelse ivaretas også av andre regler.
  • Et mer generelt unntak er ment å ivareta alle oppkjøp som det allerede er unntak for i dag, dermed er det ikke lenger behov for et særskilt unntak for såkalte rene eiendomsselskaper. Forskjellen nå blir at unntaket gjelder for alle aksjeselskaper uavhengig av bransje.
  • En oppmyking av reglene betyr at flere selskaper kan stille sikkerhet – uten å søke om dispensasjon fra Nærings- og fiskeridepartementet. Det foreslås derfor å fjerne adgangen til å søke om dispensasjon. 
  • Ansattes medeierskap kan bidra til økt verdiskaping. Blant annet kan det styrke de ansattes motivasjon og gi ansatte mer sammenfallende interesser med eiere. Innenfor samme vilkår som tidligere skal det fortsatt være anledning for ansatte til å motta lån eller sikkerhet fra selskapet man jobber i til å kjøpe aksjer i dette selskapet.

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår også enkelte andre språklige endringer og forenklinger i aksjeloven §§ 8-7 og 8-10 og allmennaksjeloven §§ 8-7 og 8-10.

Høringsbrev og høringsnotat finner du her

Høringen er åpen, og alle kan sende innspill. Vi ber om at høringssvar sendes inn elektronisk ved å bruke skjemaet for høringssvar som finnes på denne linken.

 Høringsfrist er 5. april 2016