Historisk arkiv

Staten har solgt 9,2 millioner ordinære aksjer i SAS AB

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Den 13. oktober 2016 solgte staten, ved Nærings- og fiskeridepartementet, 9,2 millioner ordinære aksjer i SAS for omlag 132 millioner norske kroner. Statens eierandel gikk ned fra 14,2 prosent til 11,5 prosent. Nedsalget ble gjort i samarbeid med den svenske stat. - Jeg er godt fornøyd med nedsalget og måten det har skjedd på, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Om morgenen 13. oktober 2016 solgte den norske og den svenske stat 23 millioner ordinære aksjer i SAS AB gjennom en auksjonsprosess gjennomført kvelden før. Dette tilsvarer 7 prosent av aksjene i selskapet. Den norske stat eier etter dette 37,8 millioner aksjer i SAS AB, tilsvarende 11,5 prosent av aksjene i selskapet. Prisen per aksje ble fastsatt til 15,5 svenske kroner, og staten mottar totalt omlag 132 millioner norske kroner for aksjene. Kjøperne av aksjene inkluderer investorer fra Norge og fra utlandet. Departementet vurderer transaksjonen, hvor den svenske og norske stat samordnet salget av aksjer i SAS, som vellykket.

- SAS har hatt en positiv operasjonell utvikling i det siste, og jeg har stor tro på at selskapet vil arbeide målrettet for ytterligere å forbedre sin konkurranseposisjon.  Regjeringen har vært klar på at selskapet vil være tjent med andre eiere enn den norske stat og transaksjonen bidrar til dette. Selskapets situasjon og utviklingen i markedet vil bli hensyntatt ved et eventuelt ytterligere salg. Vi har ikke hastverk og vil fortsatt være en betydelig aksjonær i tiden fremover samtidig som vi også er åpne for å vurdere industrielle løsninger, sier Mæland.

- Regjeringen har som ambisjon å styrke det private eierskapet i Norge og denne transaksjonen er i tråd med dette. Som det fremgår av eierskapsmeldingen skal privat eierskap være hovedregelen. Statlig eierskap skal begrunnes særskilt. Det er ingen gode grunner til at staten skal eie et flyselskap, sier Mæland.

Citigroup, Nordea og Swedbank har vært finansielle tilretteleggere for den svenske og den norske stat ved planleggingen og gjennomføringen av transaksjonen. Pareto Securities og Advokatfirmaet Wiersholm har vært henholdsvis finansiell og juridisk rådgiver for den norske stat i forbindelse med transaksjonen. Som en del av vilkårene ved transaksjonen kan ikke statene (med enkelte markedsmessige unntak) selge ytterligere aksjer i SAS AB i en periode på 180 dager etter gjennomføringen av salget.

Pengene fra salget går inn på en konto i Norges Bank og forvaltes sammen med annen overskuddslikviditet.

Se også børsmelding her 

 

VIKTIG INFORMASJON

Offentliggjøring, publisering eller distribusjon av denne pressemeldingen kan være forbudt eller underlagt restriksjoner i enkelte jurisdiksjoner. Denne pressemeldingen er utarbeidet kun med det formål å informere og utgjør ikke et tilbud vedrørende, eller en invitasjon til å kjøpe eller tegne verdipapirer i SAS AB i noen jurisdiksjon.  

Denne pressemeldingen utgjør ikke, og er ikke en del av, et tilbud eller en invitasjon til å kjøpe eller tegne verdipapirer i USA, Canada, Japan eller Australia eller i noen annen jurisdiksjon hvor et slikt tilbud eller en invitasjon til å kjøpe eller tegne verdipapirer er forbudt etter gjeldende lov. Verdipapirene som her omtales er ikke, og kommer ikke til å bli, registrert i henhold til den til enhver tid gjeldende amerikanske Securities Act fra 1933 (”Securities Act”), eller i henhold til verdipapirlovgivningen i noen delstat eller annet territorium i USA eller i henhold til gjeldende verdipapirlovgivning i Canada, Japan og Australia og får ikke tilbys eller selges til USA uten at de registreres, omfattes av et unntak fra, eller relaterer seg til en transaksjon som ikke omfattes av registreringsplikten i henhold til Securities Act og i henhold til gjeldende regler i enhver delstat og jurisdiksjon i USA. Det vil ikke bli fremmet noe offentlig tilbud på verdipapirene i USA, Canada, Japan eller Australia. 

Denne pressemeldingen utgjør ikke et prospekt i henhold til Direktiv 2003/71/EF (som i tillegg til enhver implementering (lov, forskrift osv.) av dette direktivet i den respektive EU/EØS stat heretter henvises til som "Prospektdirektivet"). Verken den svenske eller den norske staten har godkjent noe tilbud til allmennheten av aksjer eller rettigheter i noen EØS/EU-medlemsstat, og prospekt eller annet tilbudsdokument er ikke utarbeidet eller kommer ikke til å bli utarbeidet i forbindelse med den svenske statens og den norske statens salg av aksjer i SAS AB. Når det gjelder de enkelte medlemsstatene i EØS/EU som har implementert Prospektdirektivet (enkeltvis "Relevant Medlemsstat"), har til dags dato ingen tiltak eller handling blitt utført for å tilby allmennheten aksjer eller rettigheter som krever at et prospekt skal offentligjøres i noen Relevant Medlemsstat. I enhver Relevant Medlemsstat er denne meldingen kun adressert og rettet til kvalifiserte investorer i den Relevante Medlemsstaten i Prospektdirektivets betydning.  

Denne pressemeldingen retter seg kun til (i) personer som befinner seg utenfor Storbritannia eller (ii) profesjonelle investorer som omfattes av artikkel 19(5) i den britiske loven om finansielle tjenester og markeder (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion Order 2005) ("Order") eller (iii) "foretak med høy nettoverdi", og andre personer som denne meldingen lovlig kan formidles til og som omfattes av artikkel 49(2)(a) til (d) i Order (alle ovennevnte personer i (i), (ii) og (iii) i fellesskap kalt "relevante personer"). Personer som ikke er relevante personer skal ikke utføre noen handlinger basert på dette dokumentet og skal ikke agere i henhold til eller basere seg på dokumentet.

Verken den svenske eller den norske staten, Citigroup, Nordea eller Swedbank eller noen av deres nærstående har iverksatt tiltak som skulle tillate, eller være egnet til å tillate, et offentlig tilbud vedrørende aksjene i noen jurisdiksjon, eller besittelse eller distribusjon av denne pressemeldingen eller noe annet tilbuds- eller informasjonsmateriell vedrørende aksjene i noen jurisdiksjon der en slik handling ville være ulovlig. Personer som kommer i besittelse av denne pressemeldingen pålegges av den svenske staten, den norske staten, Citigroup, Nordea og Swedbank å gjøre seg kjent med og overholde slike restriksjoner. 

Citigroup, Nordea og Swedbank opptrer kun på vegne av den svenske staten og den norske staten og ingen andre i forbindelse med salget og vil ikke behandle noen andre som klienter eller være ansvarlige overfor noen andre for den beskyttelse som gis den svenske staten og den norske staten som Citigroup, Nordea og Swedbank klienter eller for rådgivning i forbindelse med salget.