Historisk arkiv

Statens eierberetning 2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet legger i dag frem Statens eierberetning for 2015. Beretningen er en årlig utgivelse med en oversikt over og omtale av samtlige selskaper med statlig eierandel, med vekt på selskapenes utvikling i fjor.

Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 70 selskaper. Samlet verdi på statens forretningsmessige eierskap ved utgangen av 2015 anslås til om lag 644 mrd. kroner. Staten vil motta om lag 30 milliarder kroner i utbytte for 2015.

 – Åpenhet om statens eierskapsutøvelse og om selskapenes virksomhet er en grunnpilar i det statlige eierskapet, og Statens eierberetning er et bidrag til dette. I år har vi tatt inn et eget kapittel om statens eierstyring, blant annet for å gi et nærmere innblikk i hvordan staten som eier utøver eierskapet i praksis, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Mer informasjon om selskapenes økonomiske utvikling, sentrale saker for staten som eier, statens eierstyring og omtale av hvert enkelt selskap, finnes i Statens eierberetning 2015 

Informasjon om statens eierskapspolitikk finnes i eierskapsmeldingen, Meld. St. 27 (2013-2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap og Regjeringens eierpolitikk 2015.