Historisk arkiv

Ny handelsavtale

Bedre vilkår for handel og forpliktelser om å bekjempe ulovlig hogst

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

EFTA-landene Norge, Sveits, Island og Liechtenstein ble sent fredag 23. august enige om en frihandelsavtale med Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay).

Fellesbilde fiskeriministeren og næringsministeren
Fiskeriminister Harald T. Nesvik sammen med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

- Handelsavtaler gir økt eksport for norske bedrifter, og de kan bidra til å sikre arbeidsplasser i hele Norge. Samtidig har avtalen med Mercosur også bestemmelser knyttet til bærekraftig utvikling, klima- og miljøhensyn og arbeidstakerrettigheter. Det har vært viktig for oss at partene blant annet forplikter seg til å bekjempe ulovlig hogst. Jeg er fornøyd med resultatet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringen ser alvorlig på situasjonen i Amazonas og den senere tids utvikling. Avtalen inneholder et omfattende kapittel om handel og bærekraftig utvikling som støtter opp under våre internasjonale avtaler når det gjelder miljø, klima og arbeidstakerrettigheter. Kapitlet har vært høyt prioritert av Norge. For først gang har vi også fått med en bestemmelse om handel og bærekraftig landbruk. Avtalen inneholder også en gjensidig forpliktelse om å gjennomføre Paris-avtalens klimamål.

Avtalen legger ikke til rette for økt import av storfekjøtt eller soya.

- Et viktig tema har vært bærekraftig skogforvaltning, hvor partene blant annet forplikter seg til å bekjempe ulovlig hogst og ivareta urfolks rettigheter. Det støtter opp om det norske ønsket om en bærekraftig forvaltning av blant annet Amazonas, sier Røe Isaksen.

- Handelsavtalen skal følges opp gjennom jevnlig kontakt mellom EFTA og Mercosur. Det gir oss en viktig plattform for å diskutere avtalens bestemmelser om handel og bærekraftig utvikling, inkludert bærekraftig landbruk og skogforvaltning, og forpliktelsene om ulovlig hogst, sier Røe Isaksen.

Sjømathandel

Etter 10 forhandlingsrunder har EFTA og Mercosur blitt enige om et forhandlingsresultat. Det gjenstår kun enkelte mindre spørsmål som vil bli løst i nær fremtid. Avtaleutkastet skal gjennomgås teknisk og juridisk, signeres, og deretter bli forelagt Stortinget for ratifikasjon.

EU inngikk i sommer en avtale med Mercosur. Den avventer nå ratifikasjon i EU-landene.

- For sjømatnæringen er det positivt at frihandelsavtalen reduserer tollmessige og veterinære handelshindre for sjømateksporten til Mercosur. Jeg håper avtalen vil åpne opp for handel med nye sjømatprodukter til det sør-amerikanske markedet, som for eksempel laks, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Økende interesse

Brasil, Argentina, Uruguay og Paraguay utgjør til sammen nær 260 millioner mennesker, og er et viktig marked for Norge. Brasil er vår største handelspartner i Latin-Amerika, og en rekke norske bedrifter har virksomhet der. Vi opplever også økende interesse blant bedriftene for Argentina.

Den nye avtalen innebærer at 99,2 prosent av all norsk eksport av industrivarer og sjømat til Mercosur-landene over tid blir tollfri.

Avtalen vil bli den største frihandelsavtalen EFTA har inngått, og åpner et stort og viktig marked for norsk næringsliv.

Viktig for skipsfarten

Avtalen legger til rette for økt tjenestehandel og for norske investeringer i Mercosurlandene. Avtalen sikrer blant annet at norske aktører som investerer innenfor sektorer som vareproduksjon og havbruk  behandles på linje med innenlandske selskaper i for eksempel Brasil.

Mercosurlandene har lenge vært viktige markeder for norsk skipsfart. Avtalen gir markedsadgang og likebehandling for et bredt spekter av maritime tjenester. Dessuten innebærer avtalen at Mercosur ensidig fjerner enkelte handelshindringer.

- Det er positivt at Brasil, som er vårt viktigste marked i Sør-Amerika, for første gang forplikter seg til en avtale med Norge som dekker maritim transport, sier Røe Isaksen.

Avtalen ivaretar også hensynet til norsk jordbruk ved at det i liten grad er gitt tollreduksjoner og økte kvoter til Mercosur for sensitive norske jordbruksvarer.

Fakta

Om Mercosur og handel med Norge

  • Norsk vareeksport til Mercosur var i 2018 på 5,5 milliarder kroner. Viktige eksportprodukter er blant annet sjømat, kunstgjødsel, metaller, maskiner, kabler, spesialkjøretøy og deler til maskiner og kjøretøy.
  • Norsk tjenesteeksport til Mercosur var ca 6 milliarder kroner i 2017. Vår viktigste tjenesteeksport er innen maritim sektor, olje og gass og fornybar energi.
  • Våre beregninger viser at eksporten til Mercosur i løpet av 10 år kan øke med opptil 8,8 milliarder kroner som følge av frihandelsavtalen.  

EFTAs frihandelsavtaler

  • Gjennom EFTA har Norge 29 frihandelsavtaler med 41 land. Frihandelsavtalen med Mercosur vil bli den 30. avtalen Norge inngår gjennom EFTA.
  • Formannskapet i EFTA går på omgang. Norge hadde sist formannskap våren 2017, og var da vertskap for et ministermøte på Svalbard.
  • Rådet er EFTAs høyeste organ og avgjørelser tas ved enighet.