Historisk arkiv

Gir Nussir ASA driftskonsesjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet gir Nussir ASA driftskonsesjon for utvinning av kobber i Kvalsund kommune.

– Gruveprosjektet vil styrke næringsgrunnlaget i nord. Det vil gi positivt bidrag til utviklingen av lokalsamfunnet, med nye arbeidsplasser og kompetanse, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Norge har mange naturressurser som gir grunnlag for næringsutvikling i hele landet. Våre mineraler er en slik naturressurs. Det grønne skiftet er avhengig av økt utvinning av mange typer metaller som kan brukes i nye teknologier – som solceller, vindmøller, elbiler og batterier. Mineralnæringens råstoff til industrien er derfor viktige for å nå klimamålene.

Miljøkonsekvenser

Regjeringen vil at mineralutvinning skal skje på en miljømessig forsvarlig og bærekraftig måte. De miljømessige konsekvensene ved sjødeponi har vært nøye avveid mot de positive effektene av tiltaket i utslippstillatelsen som ble gitt av Klima- og miljøverndepartementet i 2016.

– Vi er trygge på at deponeringen ikke vil skje med uakseptable virkninger for miljøet og sjømatnæringen, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Påvirkning av reindrift

Gruveprosjektet berører to reinbeitedistrikter. Reindriftsinteressene og hensynet til samisk kultur har vært viktig i departementets vurdering av søknaden. Det er derfor gjennomført konsultasjoner med berørte reinbeitedistrikt og Sametinget. Departementet har ikke kommet til enighet med Sametinget i konsultasjonene.

Nærings- og fiskeridepartementet vurderer at gruveprosjektet vil påvirke reindriften, men at prosjektet kan gjennomføres med tilpasninger som vil minimere påvirkningen. Departementet har derfor bestemt at det skal gjøres avbøtende tiltak for å ta hensyn til reindriften. Et av disse tiltakene er at det ikke skal være drift på Ulveryggenforekomsten i kalvingsperioden (1. mai -15.juni).

Slik departementet vurderer det, vil tiltaket derfor ikke hindre eller betydelig innsnevre reindriftsutøvelsen eller samisk kulturutøvelse.

Saksgang

Nussir ASA har godkjent reguleringsplan ved KMDs vedtak 20. mars 2014, og utslippstillatelse ved KLDs vedtak 19. desember 2016. Utslippstillatelsen innebærer tillatelse til deponering av avgangsmasser i sjødeponi i Repparfjord.

Nussir ASA søkte den 6. mai 2016 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) om driftskonsesjon for utvinning av Repparfjord kobberforekomst.

Under høringen av driftskonsesjonssøknaden hadde Sametinget innsigelser på grunn av tiltakets påvirkning på samiske interesser i området. I tråd med minerallovens regler skal saksbehandlingen av søknaden da skje i departementet, med klageadgang til Kongen i Statsråd. NFD mottok søknaden for avgjørelse 27. september 2017.

Den 25. oktober 2017 ga NFD et oppdrag til DMF om å utarbeide et bergfaglig innspill til søknaden. DMF leverte innspillet 27. februar 2018. Nussir ASA uttalte seg om DMFs innspill i sitt brev av 5. april 2018.

Den 8. mai 2018 ble det holdt åpent innspillsmøte og befaring i Kvalsund og Repparfjordområdet med deltakelse fra reindriften og relevante myndigheter. Samme dag ble det også gjennomført konsultasjoner mellom berørte reinbeitedistrikt og NFD i tråd med konsultasjonsavtalen av 2005. Representanter fra Sametinget deltok som observatører.

Som ledd i ferdigstillelsen av vedtaket ble det gjennomført konsultasjoner med Sametinget 29. januar 2019 og 11. februar 2019.

Les mer