Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Større fokus på sikkerhet i anskaffelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Hvert år kjøper det offentlige varer og tjenester for over 500 milliarder kroner. I mange anskaffelser er det betydelige risiko- og sikkerhetsaspekter som det offentlige må ta hensyn til når de kjøper noe i det private markedet.

– Vi kommer i dag med en veileder om hvordan vi skal ivareta sikkerhet i offentlige anskaffelser. Veilederen viser sammenhenger mellom sikkerhetsloven og anskaffelsesregelverket og skal peke på hvordan det offentlige kan ta hensyn til sikkerhet i sine innkjøp, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Veilederen er et ledd i regjeringens sikkerhetsarbeid. Vi må se sikkerhet og anskaffelser i sammenheng, og regjeringen innførte i januar i år en ny sikkerhetslov der et av kapitlene omhandler sikkerhetsgraderte anskaffelser nettopp for at vi skal bli flinkere til dette, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Veilederen har som mål å synliggjøre handlingsrommet i anskaffelsesregelverket, og gjennom dette hvordan offentlige oppdragsgivere kan ivareta norske sikkerhetsinteresser når de gjør innkjøp. Den nye veilederen har derfor også en omtale av hvordan offentlige oppdragsgivere kan ivareta sikkerhet i anskaffelser som ikke faller inn under sikkerhetsloven, men hvor sikkerhet likevel er et sentralt element. I tillegg gir veilederen informasjon om risikovurderinger i forkant av anskaffelsen, og hvordan oppdragsgiverne kan gå frem for å gjennomføre slik risikovurderinger.

– Disse reglene er ikke nødvendigvis lett å forholde seg til når man gjør en slik anskaffelse for første gang. Samtidig er dette viktige regler, som oppdragsgiverne må kunne når de skal gjøre anskaffelser der sikkerhetsloven er relevant, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Under følger to eksempler på når regelverkene må ses i sammenheng:


Eksempel 1:

Politiet skal kjøpe kryptert radioutstyr. I forbindelse med anskaffelsen kan leverandøren få tilgang til sikkerhetsgradert informasjon. Denne anskaffelsen må følge både prosedyrereglene i forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser og krav til sikkerhet i sikkerhetsloven.

Eksempel 2:

En kommune skal anskaffe alarmtjenester til et vannverk. Vannverket er identifisert som skjermingsverdig objekt eller infrastruktur etter sikkerhetsloven. Leverandøren vil fra sine egne datasystemer få elektronisk tilgang til overvåkningsbilder fra vannverket og få mulighet til å skru av alarmen i oppdragsgivers lokaler. Denne anskaffelsen vil følge prosedyrereglene i forskrift om innkjøp i forsyningssektorene, samtidig som krav etter sikkerhetsloven vil komme til anvendelse