Historisk arkiv

Næringslivet vil tettere på eksportarbeidet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Næringsminister Iselin Nybø har fått konkrete forslag til hvordan regjeringen kan styrke og spisse satsingen på norsk eksport.

Møte i eksportpanelet
MØTES DIGITALT: Næringsminister Iselin Nybø har hatt digitale møter med eksportpanelet den siste måneden.
Møte i eksportpanelet

Med lanseringen av eksporthandlingsplanen "For og med norsk næringsliv" 6. oktober, gikk startskuddet for regjeringens arbeid for å styrke norsk eksport. Sentralt i satsingen er en foreslått bevilgning på 75 millioner kroner, et sterkere samarbeid med næringslivet og opprettelsen av en ny eksportenhet.

  - Regjeringen kan ikke vedta høyere eksport, og for å lykkes må vi jobbe sammen med de som faktisk eksporterer. Nå er vi ferdige med første runde i dette arbeidet, hvor jeg har fått gode og konstruktive innspill fra ti representanter fra næringslivet, sier næringsminister Iselin Nybø.

Den siste måneden har næringsministeren hatt fire møter med et midlertidig eksportpanel, sammensatt av personer med bakgrunn fra ulike bransjer, fra ulike deler av landet og fra både store, mellomstore og små bedrifter. Felles for deltakerne er at de jobber i eksportbedrifter. I tillegg har statssekretærer for fiskeriministeren, utenriksministeren og olje- og energiministeren deltatt på møtene.

Jobber for "Business Norway"

Ett tema har vært muligheten for et forpliktende strategisk samarbeid mellom staten og næringslivet. Et annet har vært utformingen av den nye eksportenheten, med arbeidstittel "Business Norway", og hvordan den skal fungere sammen med aktører som utenriksstasjoner, Innovasjon Norge, Norges Sjømatråd, Norwegian Energy Partners og det sammenslåtte GIEK og Eksportkreditt. I diskusjonen om organisering deltok også Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge, og Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO.

 - Jeg har fått nyttige innspill på hvordan eksportinnsatsen må styrkes, spisses og bli mer helhetlig, sier næringsministeren.

Dagens eksportfremmearbeid blir beskrevet som for fragmentert, for lite strategisk og for langt fra bedriftene. Flere av deltakerne mener også at næringslivet i større grad må involveres i strategiske og operative beslutninger om hvordan arbeidet med å fremme norsk eksport bør foregå.

Behov for strategiske satsinger

Flere av deltakerne mener at næringslivet kan bidra med ressurser i det fremtidige eksportarbeidet, forutsatt at næringslivet involveres på en bedre måte og at det er tydelig hva næringslivet får ut av deltakelsen. Norges Sjømatråd og Norwegian Energy Partners trekkes stadig frem som gode eksempler på hvordan næringslivet og staten samarbeider om å utvikle felles mål og prioriteringer.

Eksportpanelet har også pekt på at eksportfremmearbeidet må være bedre koordinert og at aktørene i virkemiddelapparatet må samarbeide bedre. Deltakerne mener det er behov for å identifisere noen utvalgte strategiske satsinger, samtidig som det generelle tilbudet for eksportfremme styrkes.

I forbindelse med siste møte 10. desember, har deltakerne kommet med noen overordnede anbefalinger til næringsministeren. Disse anbefalingene, sammen med innspillene som kom underveis i møtene, blir tatt med i vurderingene når det skal bli gjort tilpasninger i det eksportrettede virkemiddelapparatet i 2021.

Eksportpanelets overordnede anbefalinger

  1. Næringslivet må involveres i eksportfremmearbeidet i større grad enn i dag.
  1. Eksportfremmearbeidet må være bedre koordinert og aktørene i det eksportrettede virkemiddelapparatet må samarbeide mer strategisk enn i dag.
  1. Mål og prioriteringer for eksportfremmearbeidet må utvikles i samarbeid mellom næringsliv og myndigheter. Det generelle eksportfremmearbeidet må styrkes, og det må i tillegg identifiseres noen felles utvalgte strategiske satsinger som ledes av "Business Norway".
  1. Mål og prioriteringer både for det generelle eksportfremmearbeidet og de strategiske satsingene må være basert på oppdaterte faglige analyser av norsk næringslivs kompetanse og markedsmuligheter internasjonalt.
  1. For å nå målene og ivareta prioriteringene må det utarbeides forpliktende strategier og tiltak, hvor også næringslivet bidrar med ressurser.

Eksportpanelets medlemmer

Navn

Selskap

Remi Eriksen

DNV GL Group AS

Jan Christian Vestre

Vestre AS

Borghild Lunde

Aibel AS

Erlend Haugsdal

Dirtybit AS

Bård Benum

VitalThings AS

Anita Hager

Intek Engineering AS

Lars Kristian Larsen

L.A. Larsen AS

Gunnar Greve

Mer Management AS

Irene Rummelhoff

Equinor ASA

Rita Karlsen

Brødrene Karlsen AS