Forsiden

Historisk arkiv

Pressemeldingen er oppdatert 17.11.2020

Gir 350 millioner til store publikumsåpne arrangementer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Budsjettforliket mellom regjeringen og FrP foreslår å gi 350 millioner kroner slik at aktiviteten i arrangementsbransjen kan gjenopptas så fort smittesituasjonen tillater det.  Bevilgningen kan økes ved behov.

Regjeringen varslet tidligere i høst at det vil bli opprettet en støtteordning for store publikumsåpne arrangementer, inklusive mat- og landbruksfestivaler, som har blitt avlyst på grunn av smitteverntiltak. Nå legger regjeringen frem ytterligere detaljer om ordningen. 

-Arrangementsbransjen er hardt rammet av koronapandemien, og strenge smitteverntiltak har gjort det umulig å gjennomføre de største arrangementene. Arrangementer og messer som samler de største folkemengdene, har betydelige ringvirkninger for samfunns- og næringsliv. Jeg håper denne ordningen vil stimulere til at flest mulig av disse arrangementene gjennomføres så fort situasjonen tillater det, sier næringsminister Iselin Nybø.

Dekker 60 prosent av faktisk underskudd knyttet til arrangementet

For å sikre at ordningen gir tilstrekkelig i støtte til at aktørene kan fortsette planlegging av fremtidige arrangementer, foreslår regjeringen å dekke påløpte kostnader knyttet til arrangementet, inklusive lønnskostnader. Ordningen vil dekke 60 prosent av faktisk underskudd per arrangement. Støtten vil bli utbetalt som tilskudd, der 20 prosent av tilskuddet gis med betingelse om at arrangøren avholder et lignende arrangement i fremtiden. Det legges opp til at utbetalingene skal skje raskest mulig i første kvartal 2021. Nærings- og fiskeridepartementet vil sammen med Landbruks- og matdepartementet utarbeide nærmere retningslinjer for ordningen.

Matfestivaler og landbruksmesser


-Vi har i dag et helt annet tilbud av matvarer i Norge enn vi hadde for et par ti-år siden. Norske forbrukere kan velge mellom et mangfold av produkter med lokalt særpreg. Store og små mat- og drikkefestivaler over hele landet har vært en viktig driver i utviklingen av Norge som en spennende matnasjon. Koronaen har dessverre også rammet matfestivalene og mange er påført store tap i forbindelse med avlyste eller sterkt reduserte arrangementer. Jeg er glad for at vi nå har fått på plass en ordning som også tar høyde for festivaler som er gjennomført i redusert format, slik at disse også får en mulighet til å arrangere på nytt når smittesituasjonen tillater det, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Fakta om ordningen:

  • Ordningen gjelder for arrangementer som skulle vært avholdt i perioden 5. mars – 31. desember 2020, og som er avlyst som følge av statlige pålegg ifm. Covid 19.
  • Ordningen er avgrenset til publikumsåpne arrangementer av nasjonal eller regional verdi, med et ventet besøkstall på minst 350 deltakere.
  • Målgruppen er arrangører og medarrangører, altså virksomheten(e) som er juridisk eier av arrangementet og/eller har hovedansvaret for gjennomføring av arrangementet.
  • Det foreslås å bevilge 350 millioner kroner til ordningen. Ved behov vil bevilgningen økes.
  • Ordningen skal dekke 60 prosent av faktisk underskudd knyttet til arrangementet. Støtten utbetales som et tilskudd, der 20 prosent. av tilskuddet gis med betingelse om at et lignende arrangement avholdes i fremtiden.
  • Innovasjon Norge skal forvalte ordningen, som vil være søknadsbasert. Utbetaling av tilskudd vil skje i første kvartal 2021.
  • Ordningen må fastsettes innenfor rammene av EØS-avtalens statsstøtteregler og godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan (ESA).