Historisk arkiv

20 millioner kroner til forskning på utvikling av fiskefôr basert på norsk råstoff

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen foreslår at det bevilges 20 millioner kroner til forskning på utvikling av fiskefôr basert på norsk råstoff. Midlene foreslås lagt til Norges Forskningsråd. Regjeringen vil legge til rette for at næringslivet kan skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid.

Mer enn 50 prosent av klimagassutslippene fra oppdrettsnæringen har sin opprinnelse fra fiskefôret gjennom både råvarene som benyttes, transport og produksjon. Om lag 90 prosent av råvarene til fôr er importert.

- For å redusere både utslippene og avhengigheten av importerte råvarer, er det viktig å satse på alternative fôrressurser som kan produseres i Norge og gi grunnlag for nye arbeidsplasser. Mye forskning er gjort over år, og fôrprodusentene har tatt i bruk nye råvarer som olje fra alger og insektsmel. Det er åpnet for fangst av raudåte, og fangst av krill har pågått i flere år. Regjeringen finansierer også forskning på såkalt mesopelagiske fiskearter, som kan gi grunnlag for nye fiskerier og fôrråvarer i fremtiden, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

I tillegg til dette foreslår regjeringen å bevilge 1 milliard kroner til Grønn plattform for å legge til rette for grønn vekst og få utslippene ned. Milliardbevilgningen skal gjelde for perioden 2020-2022. Det er Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva som sammen skal administrere ordningen og bevilge pengene til grønne prosjekter gjennom en helt ny, grønn plattform. Alle grønne prosjekter innen forskning- og innovasjon, fra helt grunnleggende forskning og frem til løsninger som skal presenteres for markedet, kan søke om støtte.

Det foreslås også en ordning i Forskningsrådet hvor teknisk industrielle institutter og marine institutter på primærnæringsarenaen kan søke om kompensasjon knyttet til koronakrisen.