Historisk arkiv

Utnevner nye næringsklynger med grønn profil

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

I dag ble det klart at ni nye miljøer blir tatt opp i det nasjonale programmet for næringsklynger. Regjeringen og Innovasjon Norge styrker dermed innsatsen for grønn omstilling i næringslivet.

Næringsminister Iselin Nybø

Fokus på bærekraft i klyngesamarbeidet

Av de nye miljøene som tas opp i programmet blir fem Arena-klynger, og fire blir tatt opp på det høyeste nivået Arena Pro. Søknadene har fokus på grønn omstilling i næringslivet, og det er tydelig at bærekraft har blitt et viktig element som klyngene ønsker å samarbeide om. De ulike prosjektene skal bidra til å utløse samarbeidsbaserte utviklingsaktiviteter, med sikte på å øke næringslivets innovasjonsevne. Klyngene har et bredt og variert spenn av aktiviteter, fra sirkulær verdikjede for emballasje til en kraftsatsing på hydrogenteknologi.

- Vi har fremragende næringsklynger i Norge, som skaper arbeidsplasser og vekst over hele landet. Arena og Arena-Pro klyngene er viktige tiltak for næringsutvikling og verdiskaping. Miljøene som nå tas opp i klyngeprogrammet har også en grønn profil, som er helt avgjørende for å skape omstilling og økt konkurransekraft i næringslivet, sier næringsminister Iselin Nybø.

Høy kvalitet på kandidatene

Eierstyret som har vurdert de 24 kandidatene mener at kvaliteten på årets kandidater var høy, og at de fleste hadde hatt godt utbytte av å delta i programmet. Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet har tatt en grundig vurdering av alle søknadene, både individuelt og i plenum og med innspill fra fylkeskommunene. Med de sterkeste kandidatene har det også blitt gjennomført intervjuer.  

Utvikling av klynger er en viktig del av regjeringens næringspolitikk. Klyngesamarbeid gjør det lettere å drive felles forskning- og utvikling, og bidrar til at deltakerne kan trekke på hverandres kunnskap og kompetanse. Klyngene er gode verktøy for å styrke bedriftenes omstillings- og utviklingsevne og bidrar samtidig til regional vekst og verdiskaping. Klyngeprogrammet er et viktig virkemiddel i næringspolitikken, og har stor betydning for bedriftene som deltar og for lokalsamfunnene de jobber i.

Fire nye Arena Pro-klynger

Cod Cluster er en sammenslåing av Arena Torsk i Vesterålen, og Båtsfjord-klyngen. Målet er å øke verdiutbytte av hvitfisk gjennom å forlenge sesongen ved å lagre fisk levende. Klyngen vil også utvikle en satsing på internasjonale markeder.

Nordic Edge har hovedsete i Stavanger, 91 medlemmer og samarbeidspartnere fra hele verden. De skal etablere, skalere og eksportere ny industri innen smart by-teknologi – både produkter og tjenester. Klyngen har etablert konferansen Nordic Edge Expo og planlegger å etablere et innovasjonssenter i samarbeid med lokale aktører.

Arctic Cluster Team, ACT, har utgangspunkt i industrimiljøet i Mo i Rana 80 partnere. De ønsker å skape en klimanøytral prosessindustri og bidra til framtidens grønne samfunn. Bedriftene utnytter komparative fortrinn og konkurrerer på det internasjonale markedet.

Norwegian Fashion & Textile Agenda er en klynge for mote- og tekstilnæringen. Kjernevirksomheten er å utvikle bærekraftig verdiskaping for medlemmene og næringen. Mote og tekstil omfatter design, produksjon og distribusjon av klær og relaterte produkter, fysisk handel og netthandel, og innsamling, gjenbruk og gjenvinning. Klyngen har sentrum i Oslo og jobber virksomheter over hele landet.

Fem nye Arena-klynger

Proptech Innovation holder til i Bergen med 82 medlemmer med tyngdepunkt innen bygg og anlegg. De ønsker å gjøre eiendomsbransjen smart og bærekraftig ved bruk av kunnskap, effektivt samarbeid, smart teknologi, data og kunstig intelligens.

Circular Packaging Cluster driver aktivt samarbeid i en sirkulær verdikjede for emballasje og emballering. Tyngdepunktet er i Oslo og Viken, med kommersielle- og utviklingsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Klyngen skal bidra til markedsutvikling for resirkulerte materialer, på eksisterende og nye markeder. Klyngen har 45 deltakere og en rekke samarbeidspartnere.

H2Cluster - The Norwegian Hydrogen Cluster er en nasjonal klynge med 37 norske og internasjonale partnere. Klyngen ønsker å samle et fragmentert hydrogenaktørbilde rundt en kraftfull satsing på innovasjon, verdiskaping og eksport. Klyngen skal fremskynde utviklingen og være en spydspiss for bærekraftig omstilling, verdiskaping og nye, grønne arbeidsplasser. Den utvikle et nasjonalt marked for hydrogenteknologi, og skalere for økt eksport.

Norwegian Wood Cluster består av bedrifter og forskningsmiljøer innenfor skognæring, trelast og treindustri, boligutbygging og arkitektur. Klyngen holder hus på Østlandet og skal utvikle klimavennlige bygge- og boligløsninger for voksende markeder basert på norske skogressurser. Målet er å redusere miljøavtrykket og utvikle sirkulære løsninger ved å bidra til materialgjenvinning av returtre i Norge. Og utvikle avanserte industrielle prosesser.

Cluster for Applied AI med 39 medlemmer og 25 samarbeidspartnere har utgangspunkt i Halden. Den har som visjon at bedriftene skal bli internasjonalt ledende, datadrevne, effektive og kundefokuserte gjennom utvikling og bruk av kunstig intelligens. Klyngen vil utvikle et ledende, åpent miljø i Norge.

Fakta om klyngeprogrammet:

Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet finansierer programmet, mens Innovasjon Norge er ansvarlig for å forvalte ordningen, i samarbeid med Norges Forskningsråd og Siva.

For 2021 er det budsjettert med 217 millioner kroner til klyngeprogrammet. Fra årsskiftet er det 39 klynger med i programmet.

For mer informasjon, se http://www.innovasjonnorge.no/nic.