Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

500 millioner mer til gründere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Små og mellomstore bedrifter i vekst kan nå søke om ytterligere 500 millioner kroner til utviklingsprosjekter i 2021.

– Vi heier på de små og store jobbskaperne som går på jobb hver dag for en idé de brenner for. Ekstraordinært innovasjonstilskudd er en viktig ordning for alle de som nå vrir hodene sine og tenker på nye muligheter i en krevende situasjon. Dette er mennesker og bedrifter som skaper verdier og levende lokalsamfunn over hele landet, og vi må bidra til at de kan lykkes med sine prosjekter, selv om aktiviteten i samfunnet må begrenses, sier Iselin Nybø.

Innovasjonstilskudd er rettet mot små og mellomstore vekstselskaper, og bidrar til at disse kan gjennomføre utviklingsprosjekter gjennom pandemiperioden til tross for likviditetsutfordringer.

Ordningen finansierer utviklingsprosjekter som kan skape grunnlag for lønnsom vekst på mellomlang og lengre sikt. Den treffer bredden av vekstselskap, og bidrar til å styrke bedriftenes konkurransekraft og posisjonering for internasjonale markeder.

– Regjeringen ønsker med dette å skape ny aktivitet i gründerbedriftene og hindre unødvendige permitteringer. Ordningen skal bidra til at utviklingsprosjekter kan gjennomføres, til tross for resultatsvikt og likviditetsutfordringer, sier Nybø.

Det er Innovasjon Norge som forvalter ordningen.

– Jeg mener det er av stor betydning at ordningen videreføres, blant annet fordi det er gitt finansiering til et stort antall forprosjekter der man forventer søknader om finansiering av hovedprosjekter. Å videreføre ordningen gir Innovasjon Norge mulighet til å tilby finansiering til kvalifiserte søknader om hovedprosjekter, sier Nybø.

Fakta: Støtte til gründere og oppstartsbedrifter i korona-perioden og generelt

  • Innovasjonstilskudd er en ordning som er rettet mot små og mellomstore vekstselskaper med utviklingsprosjekter, som vil kunne skape ny aktivitet i bedriftene og hindre unødvendige permitteringer. Pengene skal stimulere produkt- og tjenesteutvikling, strategi- og kompetanseutvikling, investeringer nødvendig for å gjennomføre eller utnytte resultater av innovasjonsprosjekter, tilrettelegging for utviklingsaktiviteter og –prosjekter, og bedriftsnettverk. Ordningen skal bidra til at utviklingsprosjekter kan gjennomføres til tross for resultatsvikt og likviditetsutfordringer.
  • I mars 2020 la regjeringen frem en milliardpakke for gründere og vekstbedrifter, som blant annet inkluderte innovasjonstilskudd på 2,1 milliarder kroner og etablerertilskudd på 500 millioner kroner, begge ordninger er forvaltet av Innovasjon Norge. Les mer her.
  • I proposisjonen regjeringen legger frem 29. januar foreslås det å gi ytterligere 500 millioner kroner til ordningen med innovasjonstilskudd.
  • Bedrifter som ble etablert etter 1. mars 2020 har ikke vært inkludert i kompensasjonsordningen for næringslivet, men Innovasjon Norge har andre tilbud for oppstarts- og vekstbedrifter, bla Oppstartlån og Innovasjonslån, som også nyetablerte bedrifter kan benytte seg av. Lånefinansiering fra Innovasjon Norge supplerer det kommersielle markedet og bidrar til tilgang til kapital og kompetanse i alle faser av bedriftenes utvikling. Miljøteknologiordningen gir tilskudd til pilot- og demonstrasjonsprosjekter for å bidra til kommersialisering av innovative løsninger basert på miljøteknologi.
  • Innovasjon Norge kan dessuten ved hjelp av sitt rentestøttefond gi bedrifter rammet av krisen betalingslettelse gjennom utsettelse i rentebetalinger for eksisterende eller nye innovasjonslån og distriktsrettede risikolån. Fondet ble styrket med 300 mill. kroner gjennom tiltakspakken i mars 2020.