Historisk arkiv

Forenkling for næringslivet: 11 milliarder kroner spart årlig

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets årlige kostnader med å oppfylle lover og regler er per årsskiftet kuttet med ytterligere 11 milliarder kroner. Regjeringens mål på 10 milliarder kroner er dermed oppnådd ett år før fristen.

– Vi er opptatt av å gjøre hverdagen enklere for de små og store jobbskaperne. Mindre tid brukt på rapportering og andre nødvendige plikter er sparte penger som kan brukes til å øke verdiskapingen og utvikle virksomheten. Derfor har regjeringen sørget for forenklinger som sparer næringslivet for milliarder, og det skal vi fortsette å gjøre fremover, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Regjeringen har siden tiltredelsen videreført og forsterket forenklingsarbeidet for næringslivet. Næringslivets årlige kostnader med å oppfylle lover og regler er redusert med nye 11 milliarder kroner. Den samfunnsøkonomiske betydningen av forenklingsarbeidet er antatt å være langt større enn de besparelsene som måles for næringslivet. Besparelsene i forvaltningen og for innbyggerne kommer i tillegg, men denne effekten er ikke prissatt i disse målingene.

Årlig besparelse på 28 milliarder kroner

Den største forenklingen er den gradvise forbedring av Altinn som næringslivet, i en større undersøkelse, rapporterer å spare mer tid enn det en tidligere har tatt høyde for. Derfor er 5.1 milliarder kroner av den besparelsen en nå rapporterer relatert til den økende bruken av Altinn, og besparelsen for perioden 2011- 2017 økes fra 15,2 til 21 milliarder kroner. Dagens regjering har gjennomført forenklinger som omregnet i 2020-kroner gir næringslivet en årlig besparelse på 28 milliarder kroner.

– De tiltak som er gjennomført griper direkte inn i bedriftenes hverdag på områder som bokføring, regnskap, rapportering, skatt, moms, selskapslovgivning og tinglysing. Gjennom våre tiltak gir vi bedriftene muligheten til å utvikle seg fremfor å bruke tid på administrative oppgaver, sier Nybø.

I perioden siden 2017 har mye av fokuset vært på å effektivisere og modernisere kommunikasjonen mellom næringsliv og myndigheter. Med økt digital dialog med næringslivet kan myndighetene innhente mer informasjon i sanntid, saksbehandlingen kan skje raskere, enklere og med høyere kvalitet for både bedriftene og det offentlige. Dette reduserer næringslivets kostnader og motvirker svart økonomi.

Den grunnleggende føringen i arbeidet er at næringslivet skal få en enklere reise gjennom det store antall lover og forskrifter som møter dem i deres virke, samtidig som forvaltningen har god kontroll der det er nødvendig.

– Det er jo ikke slik at næringslivet kan putte nye 11 milliarder kroner rett i lomma. Bedriftene har derimot fått frigitt tid til sine kjerneoppgaver og deres konkurranseevne har økt. Dette arbeidet er et ledd i å legge til rette for små og store bedrifter, som er grunnlaget for vårt høye velferdsnivå, sier næringsministeren.

 

Om forenklingsarbeidet:

 • Regjeringens forenklingsgruppe har arbeidet tett med organisasjonene i næringslivet.
 • Finansdepartementet med Skatteetaten og Nærings- og fiskeridepartementet med Brønnøysundregistrene står for den største delen av tiltakene.
 • Siden 31.12.2017 er det gjennomført om lag 100 forenklingstiltak. Blant disse er:

  - Videreutvikling og raffinering av Altinn som hovedplattform for rapportering

  Digital sykemelding og utbetaling av sykepenger

  - Digitalt nabovarsel i byggesaker

  - Digital samhandling i eiendomshandel

  - Samtykkebasert digital løsning for behandling av privatlån i banker

  - Ajourhold av pensjonsavsetninger fra A-ordningen

  - Utvidet adgang til digitale selskapsmøter
 • En rekke viktige forenklinger som ikke er inkludert i forenklingsregnskapet er under arbeid. Blant disse er:

  Ny digital skattemelding for næringsdrivende, lønnsmottagere og pensjonister

  - Bondens dashbord hvor aktuelle data for gårdsdriften presenteres digitalt

  - Bedriftens dashbord hvor aktuelle data selskapsdriften presenteres digitalt

  - Effektivisering og digitalisering av næringslivets inngang til virkemiddelapparatet

  - Videreutvikling av Brønnøysundregistrenes nye registerløsning
 • På samme måte som for perioden 2011- 2017 arbeides det nå med en rapport som detaljerer alle forenklingstiltak.