Historisk arkiv

Nærings- og fiskeridepartementet gjenåpner for å kunne søke på enkelte typer særtillatelser i lakseoppdrett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet innførte 8. mars 2021 en midlertidig stans frem til 1.juli 2021 i muligheten til å søke om nye særtillatelser. Nå åpnes det opp igjen for å kunne søke på tillatelser til forskning, slaktemerd, stamfisk og undervisning. Stansen videreføres for nye tillatelser til fiskepark og visning.

– Vi ser et behov for å gjennomføre ytterligere arbeid med gjennomgang av hele særtillatelsessystemet, noe vi vil komme tilbake til i havbruksstrategien som legges frem i neste uke, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

– Stansen som gjelder nye søknader om tillatelse til fiskepark og visningstillatelser vil videreføres inntil vi har foretatt en gjennomgang av særtillatelsene, sier Ingebrigtsen.

Det vil likevel være mulig å søke om forlengelse av eksisterende visningstillatelser for inntil fem nye år.

Søknader om særtillatelser skal som før rettes mot Fiskeridirektoratet.

 

Fakta om særtillatelser

  • Særtillatelser er søknadsbaserte tillatelser til særlige formål som forskning, utvikling, visning, stamfisk, undervisning, slaktemerd og fiskepark. Tillatelsene tildeles av Fiskeridirektoratet etter en konkret, faglig vurdering.
  • I motsetning til kommersielle akvakulturtillatelser, er særtillatelsene vederlagsfrie, og ikke antallsbegrenset.
  • Det er i dag 284 ulike særtillatelser som samlet har en matfiskkapasitet på 192 719 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB). Dette utgjør i overkant av 20 prosent av næringens totale MTB i sjø. Likevel inngår ikke særtillatelsene i trafikklyssystemet, dvs. at man for eksempel ikke får nedtrekk i røde områder og tildeling skjer uavhengig av miljøstatus for området der tillatelsen skal drives.

Endringen av selve laksetildelingsforskriften kan leses her.