Historisk arkiv

Regjeringen mottar råd om hvordan prosessindustrien kan bli enda grønnere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Prosess21 skal gi regjeringen råd om hvordan prosessindustrien kan spille en rolle i det grønne skiftet. Anbefalingene er et resultat av innspill fra industrien, forskningen og virkemiddelapparatet.

– Industrien har en sentral rolle i fremtidens bærekraftige økonomi. Denne rapporten blir et viktig veikart for å manøvrere i landskapet som ligger foran oss. Et landskap som i stor grad endrer forutsetningene for industriell aktivitet i Norge, sier statsminister Erna Solberg (H).

Prosessindustrien sysselsetter 25 000 personer, omsetter for 200 milliarder kroner per år og står for 18 prosent av eksporten av fysiske varer fra Norge. Norsk prosessindustri har vært tidlig ute med å redusere sine miljøfotavtrykk, og er i tillegg forsynt med fornybar kraft. Siden 1990 har klimagassutslippene gått ned med 41 prosent. Samtidig har prosessindustrien økt sin verdiskaping med 56 prosent siden 2005.

– Det grønne skiftet vi har forberedt oss på, skjer nå. Om vi griper mulighetene som ligger foran oss kan eksportverdien fra norsk prosessindustri dobles innen 2030, samtidig som utslippene fortsetter å gå ned. Industrien er en drivkraft for innovasjon og ny teknologi, og norsk prosessindustri leverer nøkkelkomponenter for det det grønne skiftet i Norge og globalt. Når vi skal gripe mulighetene og satse videre, blir rapporten fra Prosess21 vår felles guide til å treffe planken best mulig, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Prosess21 ble etablert med utgangspunkt i Industrimeldingen, (Meld. St. 27 (2016-2017), Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende. Meldingen fremhever at vi står ved et veiskille når det gjelder ytterligere reduksjoner i klimagassutslipp fra industrien. Nye vesentlige utslippskutt i industrien vil kreve til dels betydelige teknologigjennombrudd, som må være lønnsomme å ta i bruk. Det påpekes også at prosessindustrien har flere roller å spille i det grønne skiftet, og at en snever oppmerksomhet om industriens egne utslipp i Norge kan ha uheldige effekter for Norges bidrag til den globale klimadugnaden.

– Norge skal oppfylle Parisavtalen. Da må vi kutte utslipp på bred front, også i industrien. Prosess21 er et utmerket initiativ som peker på mange mulige grep for å utvikle ny teknologi og fremme grønn vekst. Regjeringen vil kutte utslippene, ikke utviklingen, og da må vi jobbe på lag med næringslivet, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Anbefalingene i Prosess21 er et resultat av ti ekspertgrupperapporter utarbeidet av aktører fra industrien, forskning og virkemiddelapparatet, som har arbeidet sammen siden våren 2018. Ekspertgruppene har publisert egne rapporter som representerer selvstendige kunnskapsgrunnlag. Gruppene har til sammen gitt over 100 anbefalinger som er relevante for videreutvikling av prosessindustrien i Norge, hvorav styringsgruppen særlig har fremhevet seks hovedgrep. Prosess21 har mobilisert hele den norske prosessindustrien. I løpet av 3-års perioden har over 1 200 personer fra mer enn 300 organisasjoner vært involvert i arbeidet.

Om Prosess21:

Nærings- og fiskeridepartementet er oppdragsgiver for Prosess21, og startet sitt arbeid våren 2018. Prosess21 har som mandat å gi strategiske råd og anbefalinger om hvordan Norge best kan få til en utvikling i retning av minimale utslipp fra prosessindustrien i 2050, og samtidig legge til rette for at virksomhetene i denne industrien har bærekraftig vekst i perioden.

Forumet skal ha oppmerksomhet om både utslipp fra norsk prosessindustri og hvordan denne industrien bidrar indirekte til utslippsreduksjoner i andre virksomheter og sektorer i Norge og internasjonalt. Forumet skal ha som utgangspunkt at utslippsreduksjoner i norsk prosessindustri ikke skal skje som følge av at utslipp flyttes til land med mindre ambisiøs klimapolitikk (karbonlekkasje).