Historisk arkiv

Vil la næringslivet få holde digitale styremøter og generalforsamlinger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Det siste året har næringslivet hatt større mulighet til å holde digitale møter. Nå foreslår næringsministeren å gjøre unntaksreglene for fysiske møter permanente. Det betyr at foretakene selv kan velge om de ønsker å holde fysiske eller digitale styremøter, generalforsamlinger, årsmøter og selskapsmøter.

– Vi ønsker ikke å pålegge næringslivet å holde møter på den ene eller andre måten. Derfor vil vi gi foretakene fleksibilitet til selv å avgjøre hvordan de skal holde møtene sine, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

I selskapslovgivningen er utgangspunktet at norske foretak må holde fysiske møter. Men som følge av koronapandemien ble det i fjor vår innført en midlertidig lov, slik at foretakene kunne erstatte fysiske møter med elektroniske møter.

– Erfaringene med de midlertidige reglene har vært gode. Derfor foreslår vi regler som gjør at næringslivet kan fortsette å bruke elektroniske møter også etter at den midlertidige loven opphører å gjelde 1. juni 2021. Dette er forenklinger som digitaliseringen av samfunnet har gitt oss muligheten til å gjøre, sier Nybø.

Ivaretar eiernes rettigheter

Lovforslaget vil endre rammene for styringen av aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, ansvarlige selskaper, samvirkeforetak, stiftelser, statsforetak og finansforetak, og vil berøre svært mange foretak.

Når de nye reglene trer i kraft, vil foretakene selv kunne avgjøre hvordan de skal holde møtene sine. Lovforslaget krever at saksbehandlingen skal være forsvarlig, både i styremøter og i møter for eiere og medlemmer.

– Det viktigste er å legge til rette for at eierne har mulighet til å utøve sine rettigheter, uavhengig om de må møte fysisk eller kan delta elektronisk. Så lenge saksbehandlingen er forsvarlig, kan foretakene velge det de synes er hensiktsmessig, fysisk eller elektronisk møte, eller en blanding. Foretak og eiere som ønsker å ha fysiske møter, kan fortsatt velge det, sier Nybø.

Lovproposisjonen ble lagt frem for Stortinget 9. april 2021 og det tas sikte på at de nye reglene skal tre i kraft når den midlertidige loven opphører 1. juni 2021.