Historisk arkiv

Lansering av rapport om helsenæringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Statssekretær Magnus Thues innlegg ved lanseringen av Menons rapport om helsenæringen 25. april 2018.

Sjekkes mot framføring

Først, takk for invitasjonen til denne lanseringen. Jeg lovte å hilse dere fra min sjef, Torbjørn Røe Isaksen, og gratulere med lanseringen av rapporten. Dette er tredje året på rad denne rapporten lanseres, og temaet blir stadig mer aktuelt.  

God helse er en verdi, både for den enkelte og for samfunnet. Helse er således et viktig og prioritert område i regjeringens politiske plattform for de fire neste årene.

Videre er næringspolitikken et sentralt og prioritert område. Økt verdiskaping og flere lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor, skal sikre velferdssamfunnet fremover. Det er næringslivet som skaper verdiene som ligger til grunn for vår felles velferd. Skal vi ruste Norge for fremtiden, må vi derfor legge til rette for at bedriftene våre lykkes.

***

Utgiftene til helse- og omsorgstjenester forventes å øke i takt med at vi blir eldre. Samtidig etterspør vi, som gode konsumenter, en stadig høyere kvalitet på tjenestene. Det er i utgangspunktet bra, men det kan også utfordre bærekraften i vår velferdsmodell.

Dersom vi skal løse disse utfordringene på en effektiv måte, må vi sørge for et godt samarbeid mellom helse- og omsorgssektoren og næringslivet. En innovativ og lønnsom helsenæring kan bidra til at vi når våre helsepolitiske mål på en mer effektiv måte, gjennom å utnytte mulighetene den teknologiske og medisinske utviklingen gir. Klarer vi å finne gode løsninger som også andre land etterspør, kan vi til og med tjene penger på de utfordringene vi står overfor.

***

Det er første gang det skal fremmes en stortingsmelding om helsenæringen. Vi ønsker at helsepolitikken og næringspolitikken sammen skal bidra til en fortsatt bærekraftig velferdsmodell. Det  har derfor vært en selvfølge at meldingen blir til gjennom et samarbeid mellom HOD og NFD. Vi trenger begge departementers perspektiver for å nå målene – og arbeidet har vært forbundet med en stor grad av entusiasme i begge departementer.

Meldingen skal beskrive hvordan helsenæringen, i samarbeid med helsetjenesten, kan bidra til mer effektiv ressursbruk, økt verdiskaping i norsk økonomi, nye lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor og bedre helsepolitisk måloppnåelse.

***

Å utvikle fremtidens helse- og omsorgstjenester er en stor og viktig jobb. Dette angår brukere og pårørende, og de som jobber i helse- og omsorgssektoren.

Utviklingen av fremtidens helse- og omsorgstjenester vil kunne by på muligheter for næringslivet i Norge. Gode helse- og omsorgstjenester og effektive løsninger etterspørres både her hjemme og internasjonalt. Næringslivet vil være en viktig aktør innen forskning, innovasjon og utvikling av nye løsninger. Næringslivet kan sammen med helse- og omsorgstjenestene og kunnskapsmiljøene skape nye og innovative tjenester, og sikre at kunnskapen er med å danne basis for næringsvirksomhet.

God helsepolitikk er således også god næringspolitikk!

***

Vi har i arbeidet med meldingen en tett dialog med næringen. Vi ser også at det er etablert møteplasser og er dialog mellom næringsaktører, kunnskapsmiljøer og helse- og omsorgssektoren.

Menon-rapportene om helsenæringen og denne konferansen, er et godt eksempel på det.  

Rapporten er utarbeidet uavhengig av Helsenæringsmeldingen. Men bredden av aktører bak rapporten viser initiativ, engasjement og mobilisering. Engasjement og samarbeid er nøkkelfaktorer for både fremtidens velferdssystem og fremtidens næringsliv. 

Jeg vil samtidig presisere at vi har mottatt  mange gode og nyttige innspill til meldingen – også fra mange av dere som sitter her i salen i dag.

Og det er fortsatt ikke for sent å gi flere! For å sikre en solid melding, er det viktig med god dialog og godt samarbeid med dere.

***

I stortingsmeldingen vil vi berøre mange temaer. Noen tema som næringslivet opplever som vanskelig eller problematisk, peker seg ut allerede nå:

Hjemmemarkedet oppleves  som tungt og til dels uforutsigbart. Og når dette hjemmemarkedet innen helse i stor utstrekning er offentlig sektor, er vi nødt til å finne ut av hva som kan og bør gjøres.

Vi ser en helsenæring i Norge med mange gode ideer, løsninger og produkter. Men vi ser at mange av de lovende bedriftene har problemer med skalering og kommersialisering. Gode ideer blir ikke spredt og når ikke alle.

Næringslivet ønsker at det skal legges ytterligere til rette for kliniske studier i Norge. Dette vil også bli et viktig tema.

Videre har det i mange år pågått diskusjon om tilgang til og bruk av helsedata – og vi ser at både næringsliv og forskere mener denne tilgangen ikke er god nok.

***

Vi har suksesshistorier i helsenæringen i Norge – men vi ønsker oss flere. For å få til det må kunnskapsmiljøene, helse- og omsorgstjenesten og næringslivet spille sammen.

Når vi skal vurdere rammebetingelsene til helsenæringen, vil vilkårene for samarbeid, ledelse og innovasjon i helse- og omsorgssektoren være viktig. Men vi i NFD vil også se på rammebetingelsene for næringslivet generelt, og  blant annet vurdere de offentlige virkemidlene for forskning og innovasjon. Hvordan bruker helsenæringen ordningene, og er det nødvendig med justeringer?  

Norge har gode forutsetninger for å utvikle en helsenæring som gir bedre helse for befolkningen, samtidig som det skaper både verdier og arbeidsplasser.

Menons rapport om helsenæringen er nyttig dokument som belyser disse forutsetningene – men også utfordringene.

Vi ser frem til å lese rapporten, og lykke til videre med dette lanseringsseminaret. Takk for meg!

***