Historisk arkiv

Unge nordlandsbedrifter tar spranget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

2020 har vært et krevende år for mange oppstartsbedrifter. Krisen har slått beina under mange.

Men selv i vanskelige tider, er det oppstartsbedrifter som satser på forskning og innovasjon, og som bygger langsiktig kompetanse.

Pandemien har påvirket hele næringslivet, men vi ser store forskjeller i hvordan krisen treffer. Reiselivet er særlig hardt rammet, mens andre deler av næringslivet har fått nye muligheter, for eksempel deler av IKT-næringen.

Innovasjon Norge har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet samlet tall for hvordan næringslivet har benyttet seg av ordinære og ekstraordinære støtteordninger gjennom koronakrisen (regjeringen.no/koronadata).

Nye tall viser at 11 500 oppstartsbedrifter, som ble etablert i tidsrommet 2020-2017, har fått støtte så langt i 2020. Flertallet har benyttet seg av de generelle koronatiltakene, som kompensasjonsordningen. 3 400 oppstartsbedrifter har til sammen fått 328 mill. kroner fra kompensasjonsordningen. 7 673 oppstartsbedrifter har permittert ansatte i løpet av 2020, og har fått støtte til å dekke lønnsutgifter.

Heldigvis finnes det også oppstartsbedrifter som satser, bygger langsiktig kompetanse og investerer i forskning og innovasjon under krisen. Dette kan være oppstartsbedrifter som benytter krisen til å starte et prosjekt de ellers ikke ville startet, eller som i år har satt i gang prosjekter som de lenge har hatt en drøm om. Hittil i år har oppstartsbedrifter fått innvilget over 1,2 mrd. kroner i lån, og over 2 mrd. kroner i tilskudd.

  • 1593 foretak har fått støtte fra Innovasjon Norge
  • 344 foretak har fått støtte til prosjekter gjennom Skattefunn
  • 192 foretak har fått støtte til prosjekter i Forskningsrådet

Innovasjon Norge har doblet støtten til oppstartsbedrifter i 2020, sammenliknet med 2019. Prosjektene som har fått støtte fordeler seg utover hele landet, og i en rekke ulike næringer. Fiskeri og havbruk, IKT, forskningsinstitutter og industri, er de næringene som har fått mest i støtte.

Oppstartsbedrifter i reiselivsnæringen har hatt et utfordrende år. 1296 nystartede reiselivsforetak har vært i kontakt med virkemiddelapparatet, og av disse har over 80 % permittert ansatte, og/eller benyttet kompensasjonsordningen. Men også i reiselivsnæringen satses det: Oppstartsbedrifter i reiselivsnæringen har fått godkjent søknader for til sammen 48 mill. kroner i tilskudd, og 13 mill. kroner i lån hos Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Skattefunn.

Over 14 % av foretakene som har fått støtte i 2020 i Nordland fylke, var oppstartsbedrifter (under tre år). Til sammen har 495 oppstartsbedrifter fått støtte fra de næringsrettede virkemidlene, kompensasjonsordningen eller permitteringsordningene, så langt i år. Det store flertallet har fått bistand enten gjennom kompensasjonsordningen (24 pst.) eller permitteringsordningene fra NAV (42 pst.). 85 oppstartsbedrifter har fått til sammen 155 mill. kroner i lån og 80 mill. kroner i tilskudd gjennom Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Skattefunn.

Det merkes en stadig økende etterspørsel etter miljøvennlige biobaserte materialer i Norge og på verdensbasis. Nordlandsbedriften Norskin Materials er et eksempel på et oppstartsselskap som satser. Selskapet skal produsere materialer av fiskeskinn til de såkalte high-end-markedene rundt i verden. Norskin Materials vil produsere og levere materialer til garverier med høyere utnyttelsesgrad, mindre klimaavtrykk og med fokus på sporbarhet og dyrevelferd. Bedriften sikter på å skape nye kunnskapsbaserte arbeidsplasser i Nordland og bidra positivt til mer ressursutnyttelse i norsk havbruk og fiskeri. 

Det finnes ingen felles oppskrift på hvordan bedrifter i norsk næringsliv skal komme ut av pandemikrisen. Fremtidsutsiktene er forskjellige, og utfordringene er forskjellige. Det er summen av alle oppstartsbedrifter som løfter norsk næringsliv. For at noen bedrifter skal lykkes, trenger vi at mange prøver. Oppstartsbedrifter som våger å utfordre det etablerte næringslivet, bidrar til å skape et mer dynamisk og produktivt næringsliv.

Jeg vil berømme de som har effektivisert og omstilt seg etter beste evne for å komme seg gjennom et krevende år. Vi trenger både de etablerte og de nyetablerte for å få norsk næringsliv gjennom pandemien.